ca mu tieng anh la gi

Chắc hẳn người nào cũng biết cá được gọi là giờ Anh là “fish”. Nhưng rõ ràng tên thường gọi những loại cá không giống nhau như vậy nào? Hay đem khi nào chúng ta vướng mắc thương hiệu những loại mực, tôm, sò…bằng giờ Anh là gì chưa? Các các bạn hãy tìm hiểu thêm nội dung bài viết sau nhé!

Bạn đang xem: ca mu tieng anh la gi

I. Từ vựng về những loại cá

1. Sea horse /siː hɔːsiz/ => cá ngựa

 

2. Trout /traʊt/ = cá hồi

 

3. Swordfish /ˈsɔːd.fɪʃ/ = cá kiếm

 

4. Eel /iːl/ = cá chình

 

5. Shark /ʃɑːk/ = cá mập

 

6. Stingray /ˈstɪŋ.reɪ/ = cá đuối sợi độc

 

7. Flounder /ˈflaʊn.dəʳ/ = cá bơn

 

8. Alligator /ˈæl.ɪ.geɪ.təʳ/ = cá sấu Mỹ

 

9. Tuna-fish /’tju:nə fi∫/ = cá ngừ đại dương

 

10.  Goby /´goubi/ = cá bống

 

11. Loach /loutʃ/ = cá chạch

 

12. Carp /ka:p/ = cá chép

 

13. Anchovy /´æntʃəvi/ = cá cơm

 

14. Skate /skeit/ = cá đuối

 

15. Cyprinid /’sairǝnid/ = cá gáy

 

16.  Dolphin /´dɔlfin/ = cá heo

 

17.  Salmon /´sæmən/ = cá hồi

 

18.  Snapper /´snæpə/ = cá hồng

 

19.  Whale /weil/ = cá kình

 

20.  Shark /ʃa:k/ = cá mập

 

21. Whale /weil/ = cá voi

 

22. Puffer /´pʌfə/ = cá nóc

 

23.   Snake-head = cá quả

 

24. Anabas /ān’ə-bās’/ = cá rô

 

25. Codfish /´kɔd¸fiʃ/ = cá thu

Xem thêm: độc chiếm vợ trước hàn thiếu sủng tận trời

 

26.  Herring /´heriη/ = cá trích

 

27. Dory /´dɔ:ri/ = cá mè

 

28. Grouper /´groupə/ = cá mú

 

29.  Scad /skæd/ = cá bạc má

 

II. Từ vựng giờ Anh về những loại thủy hải sản biển lớn khác

 

1. Mantis shrimp – /prawn /’mæntis prɔ:n/: Tôm tích

 

2. Cuttlefish – /’kʌtl fi∫/: Mực nang

 

3. Lobster – /ˈlɒb.stəʳ/: Tôm hùm

 

4. Squid – /skwid/: Mực ống

 

5. Clam – /klæm/: Nghêu

 

6. Shrimp – /ʃrɪmp/: Tôm

 

7. Oyster – /’ɔistə/: Hàu

 

8. Blood cockle – /blʌd ˈkɒkl/: Sò huyết

 

9. Crab – /kræb/: Cua

 

10. Cockle – /’kɔkl/: Sò

 

11. Mussel – /ˈmʌ.səl/: Trai

 

12. Scallop – /’skɔləp/: Sò điệp

 

13. Jellyfish – /ˈʤɛlɪfɪʃ/: Sứa

 

14. Eel – /iːl/: Lươn

 

15. Sea cucumber – /siː ˈkjuːkʌmbə/: Hải sâm

 

16. Sea urchin – /siː ˈɜːʧɪn/: Nhím biển

 

17. Octopus – /’ɒktəpəs/: Bạch tuộc

 

18. Abalone – /,æbə’louni/: Bào ngư

 

19. Horn snail – /hɔːn sneɪl/: Ốc sừng

 

Xem thêm: tinh yeu danh cho anh

20. Sweet snail – /swiːt sneɪl/: Ốc hương

 

ENTA kỳ vọng chúng ta tiếp tục phân biệt được thương hiệu những loại cá và thủy hải sản vày giờ Anh. Chúc chúng ta học tập chất lượng tốt.