ty tieng anh la gi

Những bạn đang mong muốn trở nên tân tiến kỹ năng về tài chính, marketing nên chính thức với việc dò thám hiểu những thuật ngữ giờ Anh về xây dựng công ty. thạo những thuật ngữ này sẽ hỗ trợ chúng ta hiểu tăng về môi trường thiên nhiên marketing và nâng lên khả năng phân tách những yếu tố tài chính. Trong nội dung bài viết này hãy nằm trong TinLaw dò thám hiểu thành lập công ty lớn giờ Anh là gì? Và những thuật ngữ giờ Anh về ĐK marketing thông thường được dùng.

Bạn đang xem: ty tieng anh la gi

Thành lập công ty lớn, xây dựng công ty giờ Anh là gì?

  • Thành lập doanh nghiệp: Enterprise establishment
  • Thành lập công ty: Company establishment
  • Đăng ký công ty: Company registration
  • Mở công ty: Open a company
  • Doanh nghiệp mới: New Business
  • Giấy ghi nhận xây dựng công ty: Certificate of incorporation
  • Giấy phép tắc kinh doanh: Business licenses
  • Ngày kỷ niệm xây dựng công ty: Corporate anniversary
Thành lập công ty lớn giờ anh là Company establishment
Thành lập công ty lớn giờ anh là Company establishment

Một số thuật ngữ giờ Anh về ĐK doanh nghiệp

TinLaw nài cung ứng tăng những kể từ và cụm kể từ giờ Anh về ĐK xây dựng công ty lớn, những bạn đang học tập về tài chính hoặc đem ước muốn ĐK marketing bên trên quốc tế rất có thể tìm hiểu thêm tăng những kể từ vựng này.

STT TIẾNG VIỆT TIẾNG ANH
1 Quyền xây dựng, hùn vốn liếng, mua sắm CP, phần vốn liếng hùn và vận hành doanh nghiệp The rights to tướng establish, contribute capital, buy shares/stakes and manage enterprises
2 Hợp đồng ĐK trước Pre-registration contracts
3 Đơn ĐK chiếm hữu duy nhất Application for registration of a sole proprietorship
4 Đơn ĐK công ty lớn hợp ý danh Application for registration of a partnership
5 Hồ sơ ĐK xây dựng công ty lớn trách móc nhiệm hữu hạn Application for registration of a limited liability company
6 Hồ sơ ĐK xây dựng công ty lớn cổ phần Application for registration of a joint stock company
7 Nội dung khuôn đơn ĐK doanh nghiệp Content of the enterprise registration application form
8 Điều lệ công ty lớn. The company’s charter.
9 Danh sách member / member hợp ý danh của công ty lớn trách móc nhiệm hữu hạn / công ty lớn hợp ý danh; list người đóng cổ phần tạo nên và người đóng cổ phần quốc tế của công ty lớn cổ phần List of members/partners of a limited liability company/partnership; list of founding shareholders and foreign shareholders of a joint stock company
10 Thủ tục ĐK doanh nghiệp Enterprise registration procedures
11 Cấp Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp Issuance of the Certificate of Enterprise Registration
12 Nội dung Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp Content of the Certificate of Enterprise Registration
13 Số nhận dạng công ty (EID) Enterprise identification (EID) number
14 Đăng ký kiểm soát và điều chỉnh Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp Registering revisions to tướng the Certificate of Enterprise Registration
15 Thông báo thay cho thay đổi vấn đề ĐK doanh nghiệp Notification of changes to tướng enterprise registration information
16 Công phụ vương vấn đề ĐK doanh nghiệp Publishing of enterprise registration information
17 Cung cung cấp vấn đề ĐK doanh nghiệp Provision of enterprise registration information
18 Tài sản hùn vốn Contributed assets
19 Chuyển quyền chiếm hữu gia tài hùn vốn Transfer of ownership of contributed assets
20 Định giá chỉ gia tài hùn vốn Valuation of contributed assets
21 Tên doanh nghiệp Names of enterprises
22 Các hành động bị nghiêm trang cấm mệnh danh doanh nghiệp Prohibited acts of naming enterprises
23 Tên công ty bởi vì giờ quốc tế và thương hiệu ghi chép tắt Enterprise’s name in foreign language and abbreviated name
24 Tên Trụ sở, văn chống đại diện thay mặt, vị trí kinh doanh Names of branches, representative offices and business locations
25 Tên tương tự nhau và tương tự nhau mà đến mức tạo ra sai lẫn Identical and confusingly similar names
26 Trụ sở chủ yếu của doanh nghiệp The enterprise’s headquarters
27 Con vết của doanh nghiệp The enterprise’s seals
28 Chi nhánh, văn chống đại diện thay mặt, vị trí marketing của doanh nghiệp Branches, representative offices and business locations of an enterprise
29 Đăng ký Trụ sở, văn chống đại diện; thông tin về vị trí kinh doanh Registration of branches and representative offices; notification of business location
30 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LIMITED LIABILITY COMPANIES
31 Công ty trách móc nhiệm hữu hạn nhì member trở lên Multi-member limited liability companies
32 Góp vốn liếng xây dựng công ty lớn và cung cấp giấy má ghi nhận phần vốn liếng góp Capital contribution to tướng establish the company and issuance of the certificate of capital contribution
33 Đăng ký trở thành viên Member register
34 Quyền của member Hội đồng trở thành viên Rights of members of the Board of Members
35 Nghĩa vụ của member Hội đồng trở thành viên Obligations of members of the Board of Members
36 Mua lại cổ phần Repurchase of stakes
37 Chuyển nhượng cổ phần Transfer of stakes
38 Giải quyết chi phí bịa đặt cọc nhập một vài tình huống đặc biệt Settlement of stakes in some special cases
39 Cơ cấu tổ chức Organizational structure
40 Hội đồng trở thành viên The Board of Members
41 Chủ tịch Hội đồng trở thành viên President of the Board of Members
42 Triệu luyện họp Hội đồng trở thành viên Convening meetings of the Board of Members
43 Điều khiếu nại và giấy tờ thủ tục tổ chức họp Hội đồng trở thành viên Conditions and procedures for conducting meetings of the Board of Members
44 Nghị quyết, đưa ra quyết định của Hội đồng trở thành viên Resolutions and decisions of the Board of Members
45 Biên phiên bản họp Hội đồng trở thành viên Minutes of meetings of the Board of Members
46 Thủ tục trải qua quyết nghị, đưa ra quyết định của Hội đồng member bởi vì phiếu điều tra Procedures for ratification of resolutions and decisions of the Board of Members by questionnaire survey
47 Hiệu lực của quyết nghị, đưa ra quyết định của Hội đồng trở thành viên Effect of resolutions and decisions of the Board of Members
48 Giám đốc / Tổng giám đốc The Director/General Director
49 Điều khiếu nại đảm nhận phục vụ Giám đốc / Tổng giám đốc Requirements for holding the position of Director/General Director
50 Kiểm soát viên và Ban kiểm soát Controllers and the Board of Controllers
51 Tiền lương lậu, thù hằn lao, chi phí thưởng và quyền lợi không giống của Chủ tịch Hội đồng member, Giám đốc / Tổng giám đốc và người quản lý khác Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of the President of the Board of Members, Director/General Director and other executives
52 Hợp đồng và thanh toán cần được Hội đồng member chấp thuận Contracts and transactions subject to tướng approval by the Board of Members
53 Tăng, tách vốn liếng điều lệ Increasing, decreasing charter capital
54 Điều khiếu nại phân loại lợi nhuận Conditions for profit distribution
55 Thu hồi vốn liếng trả trả hoặc lợi tức đầu tư được chia Recovery of returned capital or distributed profit
56 Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng member, Giám đốc / Tổng giám đốc, người quản lý không giống, người đại diện thay mặt bám theo pháp lý và Kiểm soát viên Responsibilities of the President of the Board of Members, the Director/General Director, other executives, legal representatives and Controllers
57 Nộp đơn khiếu nại giám đốc điều hành Filing lawsuits against executives
58 Tiết lộ thông tin Disclosure of information
59 Công ty trách móc nhiệm hữu hạn một trở thành viên Single -member limited liability companies
60 Góp vốn liếng xây dựng công ty Contributing capital to tướng establish the company
61 Quyền của công ty sở hữu Rights of the owner
62 Nghĩa vụ của công ty sở hữu Obligations of the owner
63 Thực hiện tại quyền của công ty chiếm hữu nhập tình huống đặc biệt Exercising the owner’s rights in special cases
64 Cơ cấu tổ chức triển khai của công ty lớn trách móc nhiệm hữu hạn một member vì thế tổ chức triển khai thực hiện công ty sở hữu Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an organization
65 Hội đồng trở thành viên The Board of Members
66 Chủ tịch công ty The company’s President
67 Giám đốc / Tổng giám đốc The Director/General Director
68 Trách nhiệm của member Hội đồng member, Chủ tịch công ty lớn, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý không giống và Kiểm soát viên Responsibilities of members of the Board of Members, the company’s President, the Director/General Director, other executives and Controllers
69 Tiền lương lậu, chi phí thưởng và quyền lợi không giống của những người quản lý công ty lớn và Kiểm soát viên Salaries, bonuses and other benefits of the company’s executives and Controllers
70 Cơ cấu tổ chức triển khai của công ty lớn trách móc nhiệm hữu hạn một member vì thế một cá thể thực hiện công ty sở hữu Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an individual
71 Hợp đồng và thanh toán thân mật công ty lớn và những người dân đem liên quan Contracts and transactions between the company and related persons
72 Tăng, tách vốn liếng điều lệ Increasing, decreasing charter capital
73 DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC STATE-OWNED ENTERPRISES
74 Áp dụng những quy tấp tểnh so với công ty căn nhà nước Application of regulations on state-owned enterprises
75 Cơ cấu tổ chức Organizational structure
76 Hội đồng trở thành viên The Board of Members
77 Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng trở thành viên Rights and obligations of the Board of Members
78 Các đòi hỏi so với member Hội đồng trở thành viên Requirements to tướng be satisfied by members of the Board of Members
79 Miễn nhiệm, bến bãi nhiệm member Hội đồng trở thành viên Dismissal, discharge of members of the Board of Members
80 Chủ tịch Hội đồng trở thành viên President of the Board of Members
81 Quyền và nhiệm vụ của member Hội đồng trở thành viên Rights and obligations of members of the Board of Members
82 Trách nhiệm của Chủ tịch và những member không giống của Hội đồng trở thành viên Responsibilities of President and other members of the Board of Members
83 Quy chế thao tác làm việc, ĐK và giấy tờ thủ tục tổ chức họp Hội đồng trở thành viên Working regulations, conditions and procedures for conducting meetings of the Board of Members
84 Chủ tịch công ty The company’s President
85 Giám đốc / Tổng giám đốc và những Phó Giám đốc / Tổng giám đốc The Director/General Director and Deputy Directors/General Directors
86 Các đòi hỏi tuy nhiên Giám đốc / Tổng giám đốc cần đáp ứng Requirements to tướng be satisfied by the Director/General Director
87 Miễn nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc / Tổng giám đốc, người quản lý không giống và kế toán tài chính trưởng Dismissal, discharge of the Director/General Director, other executives and the chief accountant
88 Kiểm soát viên và Ban kiểm soát Controllers and the Board of Controllers
89 Nghĩa vụ của Ban kiểm soát Obligations of the Board of Controllers
90 Quyền của Ban kiểm soát Rights the Board of Controllers
91 Quy chế thao tác làm việc của Ban kiểm soát Working regulations of the Board of Controllers
92 Trách nhiệm của Kiểm soát viên Responsibilities of Controllers
93 Miễn nhiệm và bến bãi nhiệm Kiểm soát viên và Kiểm soát viên trưởng Dismissal and discharge of Controllers and the Chief Controller
94 Công phụ vương vấn đề tấp tểnh kỳ Periodic disclosure of information
95 Tiết lộ vấn đề ko thông thường xuyên Irregular disclosure of information
96 CÔNG TY CỔ PHẦN JOINT STOCK COMPANIES
97 Vốn của công ty lớn cổ phần Capital of a joint stock company
98 Thanh toán mua sắm CP đang được ĐK Khi ĐK doanh nghiệp Paying for subscribed shares upon enterprise registration
99 Các loại cổ phần Types of shares
100 Quyền của người đóng cổ phần phổ thông Rights of ordinary shareholders
101 Cổ phiếu đem quyền biểu quyết siêu cao và quyền của những người chiếm hữu chúng Super-voting shares and rights of their holders
102 Cổ phần ưu đãi nhập cuộc và quyền của những người chiếm hữu chúng Participating preference shares and rights of their holders
103 Cổ phần ưu đãi hoàn trả và quyền của những người chiếm hữu chúng Redeemable preference shares and rights of their holders
104 Nghĩa vụ của cổ đông Obligations of shareholders
105 Cổ phần phổ thông của người đóng cổ phần sáng sủa lập Ordinary shares of founding shareholders
106 Chứng chỉ cổ phiếu Share certificate
107 Sổ ĐK cổ đông Shareholder register
108 Chào buôn bán cổ phiếu Offering shares
109 Chào buôn bán CP cho tới người đóng cổ phần hiện tại hữu Offering of shares to tướng existing shareholders
110 Phát hành CP riêng rẽ lẻ Private placement of shares
111 Bán cổ phần Selling shares
112 Chuyển nhượng cổ phần Transfer of shares
113 Phát hành trái khoán riêng rẽ lẻ Private placement of bonds
114 Thủ tục sản xuất trái khoán riêng rẽ lẻ và ủy quyền trái khoán riêng rẽ lẻ Procedures for making private placement of bonds and transfer of privately placed bonds
115 Quyết tấp tểnh sản xuất trái khoán riêng rẽ lẻ Deciding private placement of bonds
116 Mua CP và trái ngược phiếu Buying shares and bonds
117 Mua lại CP bám theo đòi hỏi của cổ đông Share repurchase at shareholders’ request
118 Mua lại CP bám theo đưa ra quyết định của công ty Share repurchase under the company’s decision
119 Điều khiếu nại giao dịch thanh toán và xử lý CP mua sắm lại Conditions for payment and settlement of repurchased shares
120 Trả cổ tức Paying dividends
121 Trả lại những khoản giao dịch thanh toán cho tới CP đang được thâu tóm về hoặc cổ tức Return of payments for repurchased shares or dividends
122 Cơ cấu tổ chức triển khai của công ty lớn cổ phần Organizational structure of a joint stock company
123 Quyền và nhiệm vụ của GMS Rights and obligations of the GMS
124 Đại hội đồng cổ đông General Meetings of Shareholders
125 Triệu luyện GMS Convening GMS
126 Danh sách người đóng cổ phần đem quyền nhập cuộc ĐHĐCĐ List of shareholders entitled to tướng participate in the GMS
127 Chương trình nghị sự của GMS Agenda of the GMS
128 Lời chào tham gia GMS Invitations to tướng the GMS
129 Thực hiện tại quyền tham gia GMS Exercising the right to tướng attend the GMS
130 Điều khiếu nại nhằm tổ chức GMS Conditions for conducting the GMS
131 Giao thức họp và biểu quyết Meeting and voting protocols
132 Phương thức phê chuẩn chỉnh những quyết nghị của Đại hội đồng cai quản trị Methods for ratifying resolutions of the GMS
133 Điều khiếu nại phê chuẩn chỉnh những quyết nghị của ĐHĐCĐ Conditions for ratification of resolutions of the GMS
134 Quyền lực và cách thức phê chuẩn chỉnh những quyết nghị của GMS bởi vì tham khảo bảng câu hỏi Power and method for ratifying resolutions of the GMS by questionnaire survey
135 Biên phiên bản của GMS Minutes of the GMS
136 Yêu cầu bỏ vứt hiệu lực thực thi hiện hành của một quyết nghị của GMS Requesting invalidation of a resolution of the GMS
137 Hiệu lực của quyết nghị của GMS Effect of the resolution of the GMS
138 Hội đồng cai quản trị The Board of Directors
139 Nhiệm kỳ và con số member Hội đồng cai quản trị Term of office and quantity of members of the Board of Directors
140 Cơ cấu tổ chức triển khai và những đòi hỏi tuy nhiên member Hội đồng cai quản trị cần thực hiện Organizational structure and requirements to tướng be fulfilled by members of the Board of Directors
141 Chủ tịch Hội đồng cai quản trị The President of the Board of Directors
142 Các buổi họp của Hội đồng cai quản trị Meetings of the Board of Directors
143 Biên phiên bản họp Hội đồng cai quản trị Minutes of meetings of the Board of Directors
144 Quyền so với vấn đề của member Hội đồng trở thành viên Rights to tướng information of members of the Board of Members
145 Miễn nhiệm, thay cho thế và bổ sung cập nhật member Hội đồng cai quản trị Dismissal, replacement and addition of members of the Board of Directors
146 Ủy ban kiểm toán Audit committee
147 Giám đốc / Tổng giám đốc The Director/General Director
148 Tiền lương lậu, thù hằn lao, chi phí thưởng và quyền lợi không giống của member Hội đồng cai quản trị và Giám đốc / Tổng giám đốc Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors and the Director/General Director
149 Tiết lộ quyền lợi liên quan Disclosure of related interests
150 Trách nhiệm của những người quản lý công ty Responsibilities of the company’s executives
151 Quyền khởi khiếu nại Hội đồng cai quản trị và Giám đốc / Tổng giám đốc Rights to tướng tệp tin lawsuits against the Board of Directors and the Director/General Director
152 Phê duyệt những hợp ý đồng và thanh toán thân mật công ty lớn và những người dân đem liên quan Approving contracts and transactions between the company and related persons
153 Ban kiểm soát Board of Controllers
154 Các đòi hỏi tuy nhiên Kiểm soát viên cần đáp ứng Requirements to tướng be satisfied by Controllers
155 Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát Rights and obligations of the Board of Controllers
156 Quyền so với vấn đề của Ban kiểm soát Rights to tướng information of the Board of Controllers
157 Tiền lương lậu, chi phí thưởng và những quyền hạn không giống của Kiểm soát viên Salaries, bonuses and other benefits of Controllers
158 Trách nhiệm của Kiểm soát viên Responsibilities of Controllers
159 Miễn nhiệm Kiểm soát viên Dismissal of Controllers
160 Nộp report sản phẩm năm Submission of annual reports
161 Tiết lộ thông tin Disclosure of information
162 Đối tác Partnerships
163 CÔNG TY HỢP DANH PARTNERSHIPS
164 Góp vốn liếng và cung cấp giấy má ghi nhận phần vốn liếng góp Capital contribution and issuance of the capital contribution certificate
165 Tài sản của công ty lớn hợp ý danh A partnership’s assets
166 Hạn chế của member hợp ý danh Limitations of general partners
167 Quyền và nhiệm vụ của member hợp ý danh Rights and obligations of general partners
168 Hội đồng trở thành viên The Board of Partners
169 Triệu luyện những buổi họp của Hội đồng trở thành viên Convening meetings of the Board of Partners
170 Quản trị marketing của công ty lớn hợp ý danh Business administration of partnerships
171 Chấm dứt member hợp ý danh Termination of general partners
172 Kết hấp thụ member mới Admission of new partners
173 Quyền và nhiệm vụ của member hợp ý danh Rights and obligations of limited partners
174 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SOLE PROPRIETORSHIPS
175 Sở hữu độc quyền Sole proprietorships
176 Vốn của những công ty lớn chiếm hữu riêng Capital of sole proprietorships
177 Quản lý những công ty lớn độc quyền Administration of sole proprietorships
178 Cho mướn quyền chiếm hữu riêng Leasing out a sole proprietorship
179 Bán quyền chiếm hữu duy nhất Selling a sole proprietorship
180 Thực hiện tại quyền của công ty chiếm hữu trong mỗi tình huống đặc biệt Exercising the owner’s rights in special cases

Xem thêm: cách đăng kí chạy grab

Tư vấn xây dựng công ty TinLaw vừa phải trả lời kết thúc thắc mắc thành lập công ty lớn giờ anh là gì? Chúng tôi còn cung ứng tăng nhiều thuật ngữ không giống tương quan cho tới ĐK công ty. Chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: status


Pháp Lý - Kế Toán TinLaw

Trụ sở: Tòa căn nhà TIN Holdings, 399 Nguyễn Kiệm, P..9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Tổng đài: 1900 633 306

Email: [email protected]

Hotline: 0919 824 239