Co-educational school là gì, những từ vựng thông dụng trong ngành giáo dục

     
having male and female students being taught together in the same school or college rather than separately:


Bạn đang xem: Co-educational school là gì, những từ vựng thông dụng trong ngành giáo dục

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


Moreover, in coeducational schools there were several patterns of segregation, hierarchical seg regation being more rigid than territorial segregation.
The university is co-educational, and has over 24,500 undergraduate and nearly 4,000 post-graduate students.
The present day school serves an internationally and culturally diverse, co-educational body of 75 boarders and a population of nearly 125 local day students.
Women have been admitted since 1974, when the college was one of the first five men"s colleges to become co-educational.
The school is now a co-educational, day and boarding preparatory school for children between 3 and 13 years of age.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press hay của các nhà cấp phép.
*Xem thêm: Over Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Start Over Là Gì, Start Over: To Begin Something

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Tài liệu