tiêu cự elipBài ghi chép Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip.

Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiêu cự elip

Cho elip (E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tớ hoàn toàn có thể xác lập được:

+ Các đỉnh : A1(- a;0), A2(a; 0), B1( 0; - b), B2(0; b)

+ Trục rộng lớn : : A1A2 = 2a , trục nhỏ : B1B2 = 2b

+Hai chi điểm F1(-c; 0); F2(c; 0) với c2 = a2 - b2

+ Tâm sai e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip < 1

+ Phương trình những đường thẳng liền mạch chứa chấp những cạnh của hình chữ nhật hạ tầng là:

x = ± a; nó = ±b.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho elip đem phương trình: Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 Khi ê phỏng lâu năm trục rộng lớn, trục nhỏ thứu tự là.

A. 9; 4    B. 6; 4    C. 3; 2    D. 4; 6

Lời giải

Ta có:Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

- Trục lớn: A1 A1 = 2a = 2.3 = 6

- Trục nhỏ: B1 B2 = 2b = 2.2 = 4

Chọn B

Ví dụ 2: Cho elip đem phương trình:Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip . Khi ê tọa phỏng chi điểm của elip là.

A. F1 (-√7; 0), F2 (√7; 0)     B. F1 (-16; 0), F2 (16; 0)

C. F1 (-9; 0), F2 (9; 0)     D. F1 (-4; 0), F2 (4; 0)

Lời giải

Ta có: Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

- Tiêu điểm là: F1 (-√7;0), F2 (√7;0)

Chọn A

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho elip đem phương trình: Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Khi ê tọa phỏng nhì đỉnh bên trên trục rộng lớn của elip là.

A.A1(-1; 0),A1(1; 0)     B. A1 (0; -1), A1 (0; 1)

C.A1(2; 0),A1 (-1; 0)    D. A1 (-2; 0), A1 (2; 0)

Lời giải

Ta có: a2 = 4 ⇔ a = 2

- Hai đỉnh bên trên trục rộng lớn là: A1 (-2; 0) , A2 (2; 0)

Chọn D

Ví dụ 4: Cho elip đem phương trình: Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 . Khi ê tọa phỏng nhì đỉnh bên trên trục nhỏ của elip là.

A. B1(-2; 0), B2(2; 0)     B. B1( 0; 3) và B2(0; 2).

C. B1(-3; 0), B2(-2; 0)     D. B1( 0; -2) và B2(0; 2).

Lời giải

Ta có: b2 = 4 ⇔ b = 2

- Hai đỉnh bên trên trục nhỏ là: B1( 0; -2) và    B2(0; 2).

Chọn D

Ví dụ 5: Cho Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 . Tính tỉ số của chi cự với phỏng lâu năm trục rộng lớn của Elip.

A.   Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip         B.   Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip     C.  Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip     D.  Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip    

Hướng dẫn

Gọi phương trình chủ yếu tắc của Elip đem dạng Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 ( a > b > 0 ).

Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem a2 = 5, b2 = 4 ⇒ c2 = a2-b2 = 1 ⇒ c = 1

Độ lâu năm trục lớn: 2a = 2√5 ; chi cự 2c = 2.

Tỉ số Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 6: Đường Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem chi cự bằng

A. 2     B. 4     C. 9     D.1

Hướng dẫn giải

Ta đem a2 = 5; b2 = 4

suy đi ra c = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 .

Tiêu cự bằng: 2c = 2.

Chọn A.

Ví dụ 7: Cho Elip 9x2 + 36y2 – 144 = 0. Câu nào là tại đây sai?

A. Trục rộng lớn vị 8.     B. Tiêu cự vị 4√3

C. Tâm sai vị Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip     D. Trục nhỏ vị 4

Hướng dẫn giải

Ta đem : 9x2 + 36y2 – 144 = 0 ⇔ Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 ⇒ Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip ⇒ x = 2√3 , e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

⇒ Trục rộng lớn 2a = 8, trục nhỏ 2b = 4.

Tiêu cự 2c = 4√3 và tâm sai e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Chọn C.

Ví dụ 8: Cho Elip đem phương trình : 9x2 + 25y2 = 225. Lúc ê hình chữ nhật hạ tầng đem diện tích S bằng

A. 15;    B. 40    C. 60    D. 30

Hướng dẫn giải

Ta đem 9x2 + 25y2 = 225 ⇔ Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 ⇒ Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của ElipTìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

Độ lâu năm trục rộng lớn ( chiều lâu năm hình chữ nhật hạ tầng ): 2a = 10 .

Độ lâu năm trục nhỏ ( chiều rộng lớn hình chữ nhật cơ sở) 2b = 6 .

Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là: (2a). (2b) = 10.6 = 60

Chọn C.

Quảng cáo

Ví dụ 9 : Tâm sai của elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 bằng

A. 0,4;    B. 0, 2    C. Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip D. 4

Hướng dẫn giải

Từ dạng của elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tớ đem Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Từ công thức b2 = a2 - c2 ⇒ c = 1 .

Tâm sai của elip e = c/a ⇒ e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Chọn C.

Ví dụ 10: Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 với a> 0. Tìm a nhằm elip (E) đem tâm sai e= 3/5

A. 5     B. 6     C. 9     D. 4

Lời giải

+ Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem b2= 16 nên b= 4.

⇒ c2= a2- b2 = a2 - 16

⇒ c= Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

+ Tâm sai của elip ( E) là: e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

+ Theo đầu bài xích tâm sai e = 3/5 nên : Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

⇔ 5.Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 3a ⇔ 25( a2 – 16) = 9a2

⇔ 25a2 – 400 = 16a2 ⇔ 16a2 = 400

⇔ a2 = 25 tuy nhiên a> 0 nên a= 5.

Chọn A.

Ví dụ 11 : Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm b nhằm elip (E) đem chiều lâu năm hình chữ nhật hạ tầng là 20

A. 5     B. 6     C. 8     D. 10

Lời giải

+ Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem chiều lâu năm hình chữ nhật hạ tầng là 2a.

⇒Để chiều lâu năm hình chữ nhật cơ sở là trăng tròn thì: 2a= 20

⇔a= 10.

Chọn D.

Ví dụ 12 : Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm a > 0 nhằm chi cự của elip là 2√3?

A. 3    B. 4    C. 5       D. 2

Lời giải

+ Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem b2= 1

⇒ c2= a2- b2 = a2- 1

⇒ c = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip và chi cự của elip ( E) là: 2c= 2Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip.

+ Để chi cự của elip là 2√3 thì: 2Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip= 2√3

Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip= √3 ⇔ a2- 1= 3

⇔ a2= 4 tuy nhiên a> 0 nên a= 2

Chọn D.

Ví dụ 13: Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm a > 0 nhằm diện tích S hình chữ nhật hạ tầng là trăng tròn.

A. 5     B. 4     C. 3        D. 10

Lời giải

Elip ( E) đem b2= 1 nên b= 1.

Chiều lâu năm hình chữ nhật hạ tầng là : 2a.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là: 2b= 2.

⇒ Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là:

(2a) . ( 2b) = 2a. 2= 4a

Để diện tích S hình chữ nhật hạ tầng là 18 thì: 4a= trăng tròn ⇔ a= 5.

Vậy a= 5.

Chọn A.

C. Bài luyện vận dụng

Câu 1: Đường Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 có một chi điểm là

A. (0 ; 3)    B. (0 ; √6)    C. (-√3 ; 0)    D. (3 ; 0)

Lời giải:

Đáp án: C

Xem thêm: chàng rể chiến thần dương thanh

Ta có: a2 = 9; b2 = 6 nên c2 = a2 - b2 = 3

⇒ c= √3

suy đi ra chi điểm F1(- √3;0) và F2(√3;0).

Câu 2: Đường Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem chi cự bằng

A. 18.    B. 6    C. 9    D. 3

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có: a2 = 16; b2 = 7 nên c2 = a2 – b2 = 9

⇒ c = 3

suy đi ra chi cự là 2c = 6.

Câu 3: Cho Elip 4x2 + 9y2 - 36 = 0 . Khẳng ấn định nào là tại đây sai?

A. Trục nhỏ vị 4    B. F1(-√5; 0); F2(-√5; 0)    C. e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip    D. Trục rộng lớn vị 9

Lời giải:

Đáp án: D

Ta đem elip về dạng chủ yếu tắc Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1

Từ dạng của elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tớ đem Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

⇒ Độ lâu năm trục rộng lớn = 2a= 6 và phỏng lâu năm trục nhỏ bé 2b = 4.

Từ công thức b2 = a2 - c2 ⇒ c = √5 ⇒ F1(-√5 ; 0),F2(-√5 ; 0) .

Tâm sai của elip e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip ⇒ e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

⇒ D sai.

Câu 4: Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 mang trong mình 1 chi điểm là

A. (0; √3).    B. (-2 ; 0)    C. (3 ; 0)    D. (0 ; 3)

Lời giải:

Đáp án: B

Từ dạng của elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tớ đem Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Từ công thức ⇒ c = 2 ⇒ F1(-2 ; 0), F2(0 ; 2) .

Câu 5:Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem chi cự vị

A. 2    B. 1    C. 4    D. 9

Lời giải:

Đáp án: A

Trả lời:

Từ dạng của elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tớ đem Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

⇒ c2 = a2 - b2 = 1 nên c = 1

⇒ Tiêu cự là 2c = 2;

Câu 6: Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 có tính lâu năm trục rộng lớn là:

A. 2    B. 4    C. 8    D. 16

Lời giải:

Đáp án:C

Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem a2 = 16 và b2= 1

⇒ a= 4 và b= 1

⇒ Độ lâu năm trục nhỏ bé là: 2a= 8

Câu 7:Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 có tính lâu năm trục nhỏ bé là:

A. 1    B. 2    C. 4    D. 8

Lời giải:

Đáp án: C

Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem a2 = 16 và b2= 4

⇒ a= 4 và b= 2

⇒ Độ lâu năm trục nhỏ bé là: 2b= 4

Câu 8:Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem diện tích S hình chữ nhật hạ tầng là:

A. 16    B. 32    C. 9    D. 6

Lời giải:

Đáp án: B

Từ dạng của elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tớ có: a2 = 16; b2 = 4 .

⇒ a= 4 và b= 2

⇒ Chiều lâu năm hình chữ nhật cơ sở là : 2a= 8

Chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là: 2b = 4

⇒ Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là: 8.4 = 32.

Câu 9:Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 với b> 0. Tìm b nhằm elip (E) đem diện tích S hình chữ nhật cơ sở là 32.

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Lời giải:

Đáp án: A

Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem a2= 64 nên a= 8.

⇒ Chiều lâu năm hình chữ nhật hạ tầng là: 2a = 16.

Chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là: 2b.

⇒ Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là: 16.2b = 32b.

Để diện tích S hình chữ nhật hạ tầng là 32 thì: 32b = 32 ⇔ b = 1.

Câu 10: : Elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem tâm sai bằng

A. 3    B. 1/2    C. 3/4    D. 1/8

Lời giải:

Đáp án: C

Từ dạng của elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 tớ đem :

a2 = 4; b2 = 7 nên c2 = 16- 7 = 9

⇒ a = 4; c = 3.

Tâm sai của elip Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

Câu 11:Cho Elip đem phương trình : 4x2+ 9y2 = 36 . Lúc ê hình chữ nhật hạ tầng đem diện tích S vị

A. 4    B. 6    C. 12    D. 24

Lời giải:

Đáp án: D

Ta đem 44x2+ 9y2 = 36 ⇔ Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1

⇒ a2 = 9; b2 = 4 nên a = 3; b = 2

Độ lâu năm trục rộng lớn ( chiều lâu năm hình chữ nhật hạ tầng ) : 2.a = 6

Độ lâu năm trục nhỏ ( chiều rộng lớn hình chữ nhật cơ sở): 2b = 4 .

Diện tích hình chữ nhật hạ tầng là 6.4 = 24

Câu 12: Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 với b > 0. Tìm b nhằm elip (E) đem tâm sai e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip .

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

+ Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

⇒ c2= a2- b2 = 25- b2

⇒ c = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

+ Tâm sai của elip ( E) là: e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

+ Theo đầu bài xích tâm sai e = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip nên : Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip

Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 3 ⇔ 25 - b2 = 9

⇔b2 = 16 tuy nhiên b > 0 nên b = 4.

Câu 13:Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm b nhằm elip (E) đem chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là 8

A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

+ Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem chiều rộng lớn hình chữ nhật hạ tầng là 2b

⇒Để chiều rộng lớn hình chữ nhật cơ sở là 8 thì: 2b = 8

⇔ b = 4.

Câu 14:Cho elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1. Tìm a > 0 nhằm chi cự của elip là 4√3?

A. 3    B. 4    C. 6    D. 8

Lời giải:

Đáp án: B

+ Elip ( E): Tìm chi điểm, chi cự, tâm sai, trục rộng lớn, trục nhỏ của Elip = 1 đem b2 = 4

⇔ c2 = a2 - b2 = a2 - 4

⇔ c = √(a2 -4) và chi cự của elip ( E) là: 2c = 2√(a2 -4).

+ Để chi cự của elip là 4√3 thì: 2√(a2 -4) = 4√3

⇔ √(a2 -4) = 2√3 ⇔ a2 - 4 = 12

⇔ a2 = 16 tuy nhiên a > 0 nên a = 4

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Toán 10 đem đáp án hoặc khác:

 • Viết phương trình chủ yếu tắc của Elip
 • Lập phương trình Elip trải qua 2 điểm hoặc qua một điểm vừa lòng điều kiện
 • Tìm kí thác điểm của đường thẳng liền mạch và Elip
 • Các dạng bài xích luyện không giống về đàng Elip

Đã đem câu nói. giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: chân mệnh hoàng hậu

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


phuong-phap-toa-do-trong-mat-phang.jspGiải bài xích luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học