tiếng anh lớp 6 unit 11 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 11 skills 2

Video chỉ dẫn giải

1. Listen lớn two students talking about what they will vì thế if they become the presidents of the 3Rs club. Fill each blank with a word or a number.

(Lắng nghe nhị học viên nói tới những gì chúng ta tiếp tục thực hiện nếu như trở nên quản trị câu lạc cỗ 3Rs. Điền vào cụ thể từng khu vực trống không vì thế một kể từ hoặc một số trong những.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mi: I'm Mi from class 6A. If I become the president of the Club. I'll first talk lớn my friends about putting a recycling bin in every classroom. We can reuse the things we have in these bins. Secondly, I'll organise some book fairs. Students can exchange their used books at these fairs.

Nam: I'm Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I'll be fun and help the enviroment. Next, I'll organise some uniform fairs. This is where students can exchange used uniforms with other students.

Tạm dịch:

Mi: Tôi là Mi tới từ lớp 6A. Nếu tôi trở nên quản trị của Câu lạc cỗ. Trước hết tôi tiếp tục thủ thỉ với bằng hữu của tớ về sự việc bịa thùng rác rến tái ngắt chế trong những lớp học tập. Chúng tao rất có thể tái ngắt dùng những loại tất cả chúng ta sở hữu trong mỗi cái thùng này. Thứ nhị, tôi tiếp tục tổ chức triển khai một số trong những thị trường sách. Học sinh rất có thể trao thay đổi sách cũ của tớ bên trên những thị trường này.

Nam: Mình là Nam lớp 6E. Nếu tôi trở nên quản trị của Câu lạc cỗ, tôi tiếp tục sung sướng và giúp sức môi trường xung quanh. Tiếp theo dõi, tôi tiếp tục tổ chức triển khai một số trong những thị trường đồng phục. Đây là điểm học viên rất có thể trao thay đổi đồng phục tiếp tục dùng với những học viên không giống.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and tick T (True) of F (False).

(Nghe và khắc ghi T (Đúng) của F (Sai).)

Lời giải chi tiết:

1. F  (reuse things)

Mi thinks they can recycle things in the bins.

(Mi cho là chúng ta rất có thể tái ngắt chế những loại nhập thùng.)

=> Sai: chúng ta rất có thể tái ngắt dùng những khoản đồ gia dụng nhập thùng

2. T

At book fairs, students can exchange their old books.

(Tại những thị trường sách, học viên rất có thể trao thay đổi những cuốn sách cũ của tớ.)

3. F (it helps the environment)

Nam thinks students will save money if they go lớn school by bus.

(Nam nhận định rằng SV tiếp tục tiết kiệm chi phí được chi phí nếu như tới trường vì thế xe pháo buýt.)

Xem thêm: tru tiên 2

=> Sai: việc này canh ty môi trường

4. T

Students can exchange their used uniform at uniform fairs.

(Học sinh rất có thể trao thay đổi đồng phục tiếp tục dùng của tớ bên trên những thị trường đồng phục.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Interview a classmate. Ask him / her what two things he / she will vì thế if he / she becomes the president of the 3Rs Club. Take notes below.

(Phỏng vấn các bạn nằm trong lớp. Hỏi anh ấy / cô ấy coi anh ấy / cô ấy tiếp tục làm những gì nếu như anh ấy / cô ấy trở nên quản trị Câu lạc cỗ 3Rs. Ghi chú bên dưới.)

Name ....................................................

Idea 1 ...................................................

Idea 2 ...................................................

Phương pháp giải:

Study Skill - Writing (Kỹ năng tiếp thu kiến thức - Viết)

Giving explanations and / or examples is an Important writing skill You should give explanations and / or examples lớn tư vấn your ideas.

(Đưa đi ra phân tích và lý giải và / hoặc ví dụ là một trong những khả năng viết lách cần thiết quý khách hàng nên thể hiện phân tích và lý giải và / hoặc ví dụ nhằm tương hỗ phát minh của công ty.)

Example

Secondly, I'll organize some book fairs. At these events students can exchange their used books.

(Thứ nhị, tôi tiếp tục tổ chức triển khai một số trong những thị trường sách. Tại những sự khiếu nại này, học viên rất có thể trao thay đổi sách cũ của tớ.)

Lời giải chi tiết:

Name: Vy (Tên: Vy)

Idea 1: Organise weekly fairs lớn exchange old things.

(Ý tưởng 1: Tổ chức thị trường sản phẩm tuần nhằm trao thay đổi đồ gia dụng cũ.)

Idea 2: Organise a recycling club lớn make new things from recycled things.

(Ý tưởng 2: Tổ chức một câu lạc cỗ tái ngắt chế nhằm thực hiện những loại mới mẻ kể từ những loại tiếp tục tái ngắt chế.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write a paragraph about your classmate’s ideas in 5. Write about 50 words.

(Viết một quãng văn về phát minh của công ty nằm trong phần bên trong 5. Viết khoảng tầm 50 kể từ.)

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: cục cưng bé nhỏ ăn no chưa

My classmate is Vy. If she becomes the president of the 3Rs Club, she will vì thế two things. Firstly, she will organise weekly fairs for students lớn exchange their old things. Secondly, she will organise recycling clubs and Điện thoại tư vấn students lớn join. In this club, they will make beautiful and helpful things from old things or recycled things.

Tạm dịch:

Bạn nằm trong lớp với tôi là Vy. Nếu cô ấy trở nên quản trị Câu lạc cỗ 3Rs, cô ấy tiếp tục thực hiện được nhị điều. Trước hết, cô tiếp tục tổ chức triển khai thị trường sản phẩm tuần nhằm SV trao thay đổi đồ gia dụng cũ. Thứ nhị, cô tiếp tục tổ chức triển khai một câu lạc cỗ tái ngắt chế và lôi kéo SV nhập cuộc. Trong câu lạc cỗ này, những em tiếp tục thực hiện đi ra những loại xinh xắn và hữu ích kể từ những đồ gia dụng cũ hoặc đồ gia dụng tái ngắt chế.