Tế Bào Xôma Là Gì

 - 

Các ự khác biệt chính giữa tế bào xôma và tế bào trứng là tế bào xôma là tế bào lưỡng bội có tổng ố 46 nhiễm ắc thể trong khi tế bà

NộI Dung:


Các sự khác biệt chính giữa tế bào xôma và tế bào trứng là tế bào xôma là tế bào lưỡng bội có tổng số 46 nhiễm sắc thể trong khi tế bào trứng là tế bào đơn bội chứa 23 nhiễm sắc thể.

Bạn đang xem: Tế bào xôma là gì

Tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống. Do đó, nó là khối xây dựng của các sinh vật sống. Có nhiều loại tế bào khác nhau trong một cơ thể sống. Tuy nhiên, tất cả các ô này có thể nhóm thành hai loại chính; cụ thể là tế bào xôma và tế bào sinh dục. Tế bào xôma là những tế bào sinh học tham gia vào quá trình hình thành cơ thể của một sinh vật. Tế bào sinh dục là những tế bào tham gia vào quá trình sinh sản hữu tính. Có hai loại tế bào sinh dục; cụ thể là tinh trùng hoặc tế bào sinh dục nam và trứng hoặc tế bào sinh dục nữ.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Tế bào Xôma là gì 3. Tế bào trứng là gì 4. Điểm giống nhau giữa tế bào xôma và tế bào trứng 5. So sánh song song - Tế bào xôma và tế bào trứng ở dạng bảng 6. Tóm tắt

Tế bào Xôma là gì?

Bất kỳ tế bào sinh học nào không phải là tế bào sinh dục hoặc giao tử được gọi là tế bào xôma. Ngoài ra, tế bào xôma là tế bào sinh dưỡng. Chúng chứa đầy đủ số lượng nhiễm sắc thể và do đó, chúng là tế bào lưỡng bội (2n). Trong bộ gen của tế bào xôma, có 46 nhiễm sắc thể trong số 23 cặp.

*

Tế bào xôma hình thành do kết quả của quá trình nguyên phân. Và những tế bào này liên quan đến cdspninhthuan.edu.vnệc hình thành cơ thể của một sinh vật.

Tế bào trứng là gì?

Tế bào trứng là tế bào sinh sản hoặc tế bào sinh dục của sinh vật nữ có liên quan đến sinh sản hữu tính. Tế bào trứng hình thành do quá trình meiosis và có một nửa số lượng nhiễm sắc thể. Tức là nó chỉ chứa tổng cộng 23 nhiễm sắc thể chưa ghép đôi. Do đó, nó là một tế bào đơn bội (n).

Tế bào trứng có thể dung hợp với giao tử đực và tạo thành hợp tử có thể phát triển thành sinh vật đa bào.

Điểm giống nhau giữa tế bào xôma và tế bào trứng là gì?

Tế bào xôma và tế bào trứng đều là tế bào nhân thực.Cả hai loại tế bào đều cần thiết cho cơ thể sống.Tế bào xôma và tế bào trứng chứa nhiễm sắc thể.

Sự khác biệt giữa tế bào xôma và tế bào trứng là gì?

Tế bào xôma vs Tế bào trứng

Tế bào Xôma là tế bào sinh học góp phần hình thành cơ thể sinh vật. Và tế bào xôma cũng là tế bào sinh dưỡng không phải là tế bào sinh dục.Tế bào trứng là tế bào sinh dục cái của sinh vật.
Sự hình thành
Nguyên phân hình thành Tế bào xôma.Meiosis hình thành tế bào trứng.
Tế bào tình dục hay không
Tế bào Xôma không phải là tế bào sinh dục.Tế bào trứng là tế bào sinh dục.
Đơn bội hoặc đơn bội
Tế bào Xôma là tế bào lưỡng bội (2n).

Xem thêm: Nuôi Con Gì Cho Thu Nhập Cao, Chăn Nuôi Diện Tích Nhỏ: Nuôi Con Gì

Tế bào trứng là tế bào đơn bội (n).
Tổng số nhiễm sắc thể
Tổng cộng có 46 nhiễm sắc thể nằm trong bộ gen của Tế bào Xôma.Tế bào trứng có tổng số 23 nhiễm sắc thể trong hệ gen.
Các nhiễm sắc thể được ghép nối hoặc không được ghép nối
Tế bào xôma có các nhiễm sắc thể sắp xếp thành từng cặp.Tế bào trứng có các nhiễm sắc thể đơn chưa ghép đôi.
Tham gia vào cdspninhthuan.edu.vnệc kiểm soát các chức năng của các cơ quan trong cơ thể
Tế bào xôma tham gia vào cdspninhthuan.edu.vnệc kiểm soát các chức năng của các cơ quan trong cơ thể.Tế bào trứng không tham gia kiểm soát các chức năng của các cơ quan trong cơ thể.
Tham gia vào sinh sản
Tế bào xôma không tham gia vào quá trình sinh sản.Tế bào trứng tham gia vào quá trình sinh sản.
Khả năng dung hợp với một tế bào đơn bội khác
Tế bào xôma không thể hợp nhất với các tế bào khác.Tế bào trứng có thể kết hợp với giao tử đực hoặc tinh trùng.
Từ đồng nghĩa
Tế bào sinh dưỡng hay tế bào sinh học là từ đồng nghĩa của tế bào Xôma.Tế bào mầm, giao tử, giao tử là các từ đồng nghĩa của tế bào trứng.

Xem thêm: Mấy Bác Cho Mình Hỏi Win 8 X64 X86 X64 Là Gì ? X86 X64 Là Gì ??

Tóm tắt - Tế bào xôma vs Tế bào trứng

Tóm lại sự khác biệt giữa tế bào xôma và tế bào trứng, một cách ngắn gọn, tế bào xôma là bất kỳ tế bào sinh học nào được tìm thấy trong cơ thể không phải là tế bào sinh dục. Tế bào xôma là tế bào lưỡng bội và tham gia vào quá trình hình thành cơ thể sinh vật đa bào. Tế bào trứng là một loại tế bào sinh dục (tế bào sinh dục cái) được tìm thấy trong các cơ thể sống. Nó là một tế bào đơn bội với 23 nhiễm sắc thể chưa ghép đôi và tham gia vào quá trình sinh sản hữu tính. Tế bào trứng tạo thành hợp tử để phát triển thành sinh vật mới.