Suy tôn là gì, suy tôn trong tiếng tiếng anh

     
Với một mép miệng, chúng ta đã ca tụng Chúa Bình-an và với mép bên kia, chúng ta đã suy tôn chiến tranh”.

Bạn đang xem: Suy tôn là gì, suy tôn trong tiếng tiếng anh


With one corner of our mouth we have praised the Prince of Peace and with the other we have glorified war.”
Công Chất cùng con là Công Toản làm chủ Hưng Hóa nhiều năm, rất được lòng dân Mường Thanh, được dân chúng suy tôn làm chúa.
And make you live with dignity for a hundred years, By the grace of God you are the pride of rulers.
Theo ý bạn thì Đức Chúa Trời nghĩ gì về một tôn giáo tự cho là làm theo ý muốn của Ngài, song lại suy tôn chiến tranh?
Ông được suy tôn là Thanh Sơn Đạo sĩ (còn được gọi là Thanh Sơn Chơn nhơn), là một trong ba vị thánh linh thiêng của Đạo Cao Đài.
Also known as Sanja-sama (Shrine of the Three gods), it is one of the most famous Shinto shrines in the city.
Vì vậy, bản Kinh-thánh của Thánh-Kinh Hội đã dịch là: “Hỡi Đức Giê-hô-va, Chúa chúng tôi, danh Chúa đáng suy tôn làm sao trên khắp trái đất!”
Thus, Young’s Literal Translation of the Holy Bible reads here: “Jehovah, our Lord, how honourable Thy name in all the earth!”
Nhưng ai có được sức này thì dùng khả năng của họ để khiến người ta suy tôn, và để thao túng quần chúng hầu đạt đến cứu cánh riêng của mình.
But those who have it use their ability to inspire devotion and to manipulate the masses for their own ends.
Lịch sử tôn giáo cũng đầy dẫy những lãnh tụ có khả năng thu hút quần chúng đã từng sách động dân suy tôn họ, nhưng rồi cũng đem tai họa cho đồ đệ họ.
Religious history is also full of charismatic leaders who inspired people to be devoted to them but who brought disaster upon their followers.
Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, người đã từng được hai vị đoạt Giải Nobel Hoà Bình đề cử làm ứng cdspninhthuan.edu.vnên Giải Nobel Hoà Bình, được suy tôn làm Xử Lý Thường Vụ cdspninhthuan.edu.vnện Tăng Thống năm 1992.
Thich Huyen Quang, who was nominated for the Nobel Peace Prize by two former laureates, became Supreme Patriarch of the UBCV in 1992.
Theo sử gia John Zonaras cho biết thì cdspninhthuan.edu.vnên chỉ huy đội Cấm vệ quân (Praetorian Guard) là Marcus Aurelius Carus dù ít nhiều có phần miễn cưỡng đã được binh sĩ của ông suy tôn làm tân hoàng đế.

Xem thêm: Revolving Credit Là Gì ? So Sánh Với Vay Trả Góp So Sánh Với Vay Trả Góp


According to Joannes Zonaras, the commander of the Praetorian Guard Marcus Aurelius Carus had been proclaimed, more or less unwillingly, emperor by his troops.
Thần Dionysus, vị thần Hy Lạp của sự hoan lạc và rượu vang thường được đề cập tới trong các tác phẩm của Homer và Aesop, đôi khi vị thần này còn được gọi là Acratophorus, thần Dionysus được suy tôn là đáng ban rượu vang không pha trộn.
Dionysus, the Greek god of revelry and wine—frequently referred to in the works of Homer and Aesop—was sometimes given the epithet Acratophorus, "giver of unmixed wine".
Nó ghi lại rằng "vị vua uy nghiêm của Thượng và Hạ Ai Cập, Huni, đã bước sang thế giới bên kia(nghĩa là qua đời), và vị vua uy nghiêm của Thượng và Hạ Ai Cập, Sneferu, đã được suy tôn làm vị vua nhân từ của toàn bộ vùng đất này... "
It states that "the majesty of the king of Upper and Lower Egypt, Huni, came to the landing place (i.e., died), and the majesty of the king of Upper and Lower Egypt, Sneferu, was raised up as a beneficent king in this entire land..."
Ngày nay sự thờ phượng thật này cũng sẽ thắng thế khi tôn giáo giả suy sụp như sự tôn thờ Đi-anh xưa.—Khải-huyền 18:4-8.
This worship of the true God will also prevail when false religion of our day meets its end, just as the ancient worship of Artemis did. —Revelation 18:4-8.
▪ Giáo lý Chúa Ba Ngôi có rất nhiều định nghĩa, một trong số đó là: “Mỗi Ngôi trong Ba Ngôi chí thánh (Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần) đều hằng có đời đời và quyền phép vô biên, đều được thờ phượng và suy tôn như nhau, đều là Thiên Chúa đích thực, nhưng Ba Ngôi mà chỉ là một Thiên Chúa”.
▪ The Trinity doctrine is defined this way, although there are many variations: “Three dicdspninhthuan.edu.vnne Persons (the Father, the Son, the Holy Ghost), each said to be eternal, each said to be almighty, none greater or less than another, each said to be God, and yet together being but one God.”
Tôn giáo Bahá"í dạy rằng một Đền thờ Bahá"í phải là một không gian cho tín dồ của tất cả các tôn giáo để thu thập, suy nghĩ, và tôn thờ.
The Bahá"í Faith teaches that a Bahá"í House of Worship should be a space for people of all religions to gather, reflect, and worship.
Sự cdspninhthuan.edu.vnệc này khiến mẹ suy nghĩ: “Một tôn giáo khiến người ta trở thành kẻ giết người không thể nào là tôn giáo tốt”.
Hoạt động tôn giáo đã suy giảm do chính sách hạn chế tôn giáo trong thời kỳ Xô cdspninhthuan.edu.vnết nhưng hiện nay đang được phát triển trở lại.
Religious practice declined under the restrictive policies of the Socdspninhthuan.edu.vnet period but is now flourishing.
The glorious splendor of your dignity and the matters of your wonderful works I will make my concern.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: