H'mong stilt house là gì, owners of stilt houses live above it all

     
one of a set of long pieces of wood or metal used to lớn tư vấn a building so that it is above the ground or above sầu water: quý khách đang xem: Stilt house là gìone of two long pieces of wood with supports for the feet that allow you to lớn st& & walk high above the ground:

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.

The building will, therefore, be built on stilts so that the whole of the ground floor will be a covered yard. As a means of social justice, attacking poverty & helping low-income families with children, this scheme is nonsense on stilts. They can be separated, because it is possible lớn build the road on stilts, costing £4 million or £6 million less than if it is built on a barrage. In his opening words he referred khổng lồ people who were "mighty in their fallacies"và in his closing words he said that it was"all nonsense on stilts". The inhabitants of marshy or flooded areas sometimes use stilts for practical purposes, such as working in swamps or fording swollen rivers. Các ý kiến của những ví dụ không diễn tả ý kiến của các chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press xuất xắc của những công ty trao giấy phép.


Bạn đang xem: H'mong stilt house là gì, owners of stilt houses live above it all

*

If you have sầu a sweet tooth, you lượt thích eating sweet foods, especially sweets & chocolate.

*

*Xem thêm: Dynamic Dns Là Gì ? Cách Thức Hoạt Động Và Ứng Dụng Thực Tiễn

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở lưu giữ với Riêng bốn Corpus Các quy định sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*


Chuyên mục: Tài liệu