sau khi kết thù với chủ thần

 • Reads 1,140,309
 • Votes 111,882
 • Parts 123

Complete, First published Sep 17, 2021

Bạn đang xem: sau khi kết thù với chủ thần

Table of contents

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • (TG1) Chương 2: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 1

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 3: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 2

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 4: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 3

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 5: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 4

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 6: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 5

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 7: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 6

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 8: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 7

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 9: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 8

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 10: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 9

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 11: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 10

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 12: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 11

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 13: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 12

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 14: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 13

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 15: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 14

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 16: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 15

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 17: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 16

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 18: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 17

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 19: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 18

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 20: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 19

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 21: Cá Chép Vượt Cửa Rồng đôi mươi

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 22: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 21

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 23: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 22 (1)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 23: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 22 (2)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 23: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 22 (3)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 24: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 23

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 25: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 24

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 26: Cá Chép Vượt Cửa Rồng 25 (Hết)

  Wed, Aug 31, 2022

 • (TG2) Chương 27: Ngục Giam Tai Ương 1

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 28: Ngục Giam Tai Ương 2

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 29: Ngục Giam Tai Ương 3

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 30: Ngục Giam Tai Ương 4

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 31: Ngục Giam Tai Ương 5

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 32: Ngục Giam Tai Ương 6

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 33: Ngục Giam Tai Tương 7

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 34: Ngục Giam Tai Ương 8

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 35: Ngục Giam Tai Ương 9

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 36: Ngục Giam Tai Ương 10

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 37: Ngục Giam Tai Ương 11

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 38: Ngục Giam Tai Ương 12

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 39: Ngục Giam Tai Ương 13

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 40: Ngục Giam Tai Ương 14

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 41: Ngục Giam Tai Ương 15

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 42: Ngục Giam Tai Ương 16

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 43: Ngục Giam Tai Ương 17

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 44: Ngục Giam Tai Ương 18

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 45: Ngục Giam Tai Ương 19

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 46: Ngục Giam Tai Ương đôi mươi (Hết)

  Wed, Aug 31, 2022

 • (TG3) Chương 47: Quan Nhân 1

  Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

  Xem thêm: Bong da lu Xoilac TV - Điểm truy cập chất lượng cho các tín đồ bóng đá

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 65: Quan Nhân 19 (Hết)

  Wed, Aug 31, 2022

 • (TG4) Chương 66: Hoạ Thuỷ 1

  Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 83: Hoạ Thuỷ 18 (Hết)

  Wed, Aug 31, 2022

 • (TG5) Chương 84: Chúa Cứu Thế 1

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 85: Chúa Cứu Thế 2

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 86: Chúa Cứu Thế 3

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 87: Chúa Cứu Thế 4

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 88: Chúa Cứu Thế 5

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 89: Chúa Cứu Thế 6

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 90: Chúa Cứu Thế 7

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 91: Chúa Cứu Thế 8

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 92: Chúa Cứu Thế 9

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 93: Chúa Cứu Thế 10

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 94: Chúa Cứu Thế 11

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 95: Chúa Cứu Thế 12

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 96: Chúa Cứu Thế 13

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 97: Chúa Cứu Thế 14

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 98: Chúa Cứu Thế 15

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 99: Chúa Cứu Thế 16

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 100: Chúa Cứu Thế 17

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 101: Chúa Cứu Thế 18

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 102: Chúa Cứu Thế 19

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 103: Chúa Cứu Thế 20

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 104: Chúa Cứu Thế 21 (Hết)

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 105: Chân Kim Liệt Hoả 1

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 106: Chân Kim Liệt Hoả 2

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 107: Chân Kim Liệt Hoả 3

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 108: Chân Kim Liệt Hoả 4

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 109: Chân Kim Liệt Hoả 5

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 110: Chân Kim Liệt Hoả 6

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 111: Chân Kim Liệt Hoả 7

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 112: Chân Kim Liệt Hoả 8

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 113: Chân Kim Liệt Hoả 9

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 114: Chân Kim Liệt Hoả 10

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 115: Chân Kim Liệt Hoả 11

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 116: Chân Kim Liệt Hoả (Hết)

  Wed, Aug 31, 2022

 • (Raw mới) (HOÀN) Chương 117: Tin van lỗi

  Wed, Aug 31, 2022

 • Wed, Aug 31, 2022

  Xem thêm: tiên giả vong ngữ

 • Hãy chắc hẳn rằng chúng ta tiếp tục gọi không còn truyện mới mẻ gọi đặc điểm này UwU

  Wed, Aug 31, 2022

Tác giả: Phù Bạch Khúc.
  Số chương: 117 chương. 
  Nguồn raw: Kho Tàng đam mỹ.
  Thể loại: xuyên thời gian nhanh, tình yêu, ngọt sủng, cường cường, ngôi nhà thụ, sảng văn, nhẹ dịu. 
  
  Một câu tóm lược vẹn toàn cỗ truyện: Từ theo dõi làm thịt trở thành theo dõi xua đuổi. 
  
  1. Ngọt xỉu 8 ngày tỉnh ko nổi, HE là khuôn dĩ nhiên, thồn cơm trắng chó là chủ yếu vả mặt mũi ngược cặn buồn phiền là phụ.
  
  2. Tag tác giả: Lãnh khốc vô tình Chủ Thần công x Tùy ý thực hiện bậy Đại Ma Vương thụ.
  
  Tag tăng của editor:
  ̵̵H̵̵̵ệ̵̵̵ ̵̵̵n̵̵̵g̵̵̵h̵̵̵i̵̵̵ê̵̵̵m̵̵̵ ̵̵̵t̵̵̵ú̵̵̵c̵̵̵ ̵̵̵c̵̵̵h̵̵̵í̵̵̵n̵̵̵h̵̵̵ ̵̵̵t̵̵̵r̵̵̵ự̵̵̵c̵̵̵ ̵̵̵(̵̵̵h̵̵̵ơ̵̵̵i̵̵̵ ̵̵̵t̵̵̵h̵̵̵i̵̵̵ế̵̵̵u̵̵̵ ̵̵̵n̵̵̵g̵̵̵h̵̵̵ị̵̵̵ ̵̵̵l̵̵̵ự̵̵̵c̵̵̵)̵̵̵ c̵̵̵ư̵̵̵n̵̵̵g̵̵̵ ̵̵̵c̵̵̵h̵̵̵i̵̵̵ề̵̵̵u̵̵̵ ̵̵̵t̵̵̵h̵̵̵ụ̵̵̵ ̵̵̵M̵̵̵ặ̵̵̵t̵̵̵ ̵̵̵T̵̵̵r̵̵̵ờ̵̵̵i̵̵̵ ̵̵̵c̵̵̵ô̵̵̵n̵̵̵g̵̵̵ ̵̵̵x̵̵̵ ̵̵̵T̵r̵ê̵u̵ ̵n̵g̵ư̵ơ̵i̵ ̵̵̵m̵̵̵u̵̵̵ố̵̵̵n̵̵̵ ̵̵̵đ̵̵̵ư̵̵̵ợ̵̵̵c̵̵̵ ̵̵̵c̵̵̵ô̵̵̵n̵̵̵g̵̵̵ ̵̵̵d̵̵̵ỗ̵̵̵ ̵̵̵t̵̵̵h̵̵̵ẩ̵̵̵m̵̵̵ ̵̵̵m̵̵̵ỹ̵̵̵ ̵̵̵c̵̵̵a̵̵̵o̵̵̵ ̵̵̵h̵̵̵ơ̵̵̵n̵̵̵ ̵̵̵đ̵̵̵ầ̵̵̵u̵̵̵ ̵̵̵v̵̵̵ì̵̵̵ ̵̵̵l̵̵̵ư̵̵̵ờ̵̵̵i̵̵̵ ̵̵̵n̵̵̵ê̵̵̵n̵̵̵ ̵̵̵k̵̵̵h̵̵̵ô̵̵̵n̵̵̵g̵̵̵ ̵̵̵o̵̵̵n̵̵̵ ̵̵̵t̵̵̵o̵̵̵p̵̵̵ ̵̵̵Đ̵̵̵ạ̵̵̵i̵̵̵ ̵̵̵m̵̵̵ỹ̵̵̵ ̵̵̵n̵̵̵h̵̵̵â̵̵̵n̵̵̵ ̵̵̵t̵̵̵h̵̵̵ụ̵̵̵.̵̵̵ ̵̵̵
  
  ------
  Đọc CẢNH BÁO trước lúc nhảy truyện. Xin cảm ơn! 
  
  Truyện edit chưa xuất hiện sự đồng ý của người sáng tác, van ko sử dụng mang lại mục tiêu thương nghiệp, gửi ver!
  
  *bìa minh họa nhị hero chính

#1siêungọt