poverty là gì

BrE /ˈpɒvəti/
NAmE /'pɑ:vərti/

Thông dụng

Danh từ

Cảnh nghèo khổ nàn, cảnh bựa cùng
live in poverty
sống nhập cảnh nghèo khổ nàn
to be reduced to tướng extreme poverty
lâm nhập cảnh nghèo đói cơ cực
(nghĩa bóng) sự nghèo khổ nàn, sự thiếu thốn thốn (vật chất); sự thấp kém cỏi, sự nghèo khổ nàn (tinh thần)
a great poverty of ideas
tình trạng rất là nghèo khổ nàn về tư tưởng
Tình trạng thấp kém cỏi, quality nghèo khổ nàn
the poverty of the soil
tình trạng khu đất cằn cỗi
grinding poverty
cảnh nghèo khổ cùng với tạo ra khổ đau (như) grinding

Chuyên ngành

Kinh tế

sự bựa cùng
sự nghèo
sự nghèo khổ khó
tình trạng nghèo khổ khó
secondary poverty
tình trạng nghèo khổ khó khăn cấp cho hai

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
abjection , aridity , bankruptcy , barrenness , beggary , dearth , debt , deficiency , deficit , depletion , destitution , difficulty , distress , emptiness , exiguity , famine , hardship , impecuniousness , impoverishment , inadequacy , indigence , insolvency , insufficiency , lack , meagerness , necessitousness , necessity , pass , paucity , pauperism , pennilessness , penury , pinch , poorness , privation , reduction , scarcity , shortage , starvation , straits , underdevelopment , vacancy , impecuniosity , need , neediness , penuriousness , want , defect , scantiness , scantness , scarceness , shortcoming , shortfall , underage , dire straits , infecundity , mendicancy , rags , squalor , sterility , tenuity

Từ trái khoáy nghĩa