phương trình sóngBài viết lách Cách viết lách phương trình sóng với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách viết lách phương trình sóng.

Cách viết lách phương trình sóng (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

1. Phương pháp

Bạn đang xem: phương trình sóng

Quảng cáo

    + Xây dựng lên được phương trình sóng của nguồn, từ phương trình của nguồn viết được phương trình của điểm đứng trước hoặc sau nguồn khoảng cách x(hoặc d).

Nếu phương trình sóng bên trên mối cung cấp O là uo = Acos(ωt + φ) thì

* Sóng truyền theo hướng dương của trục Ox thì:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

* Sóng truyền theo hướng âm của trục Ox thì:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Lưu ý: Đơn vị của x, x1, x2, l và v nên ứng cùng nhau.

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một sóng ngang truyền kể từ M cho tới O rồi cho tới N bên trên và một phương truyền sóng với véc tơ vận tốc tức thời v = 18 m/s. lõi MN = 3 m và MO = ON. Phương trình sóng bên trên O là uo = 5cos(4πt - π/6) (cm). Viết phương trình sóng bên trên M và bên trên N.

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

Ví dụ 2: Một sóng truyền nhập một môi trường xung quanh thực hiện cho những điểm của môi trường xung quanh xấp xỉ. lõi phương trình xấp xỉ của những điểm nhập môi trường xung quanh với dạng: u = 4cos(πt/3 + φ) centimet. Bước sóng bằng 240cm.

1. Tìm phỏng lệch sóng xấp xỉ của nhì điểm cách nhau chừng 210cm theo đòi phương truyền nhập nằm trong 1 thời điểm.

2. Một điểm M ở thời gian t có ly độ là 3cm. Tìm ly phỏng của chính nó tiếp sau đó 12s.

3. Điểm N cách O 72,5m. Trong đoạn NO có từng nào điểm dao động cùng trộn với nguồn

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài luyện Vật Lí 12 với đáp án

B. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình là u = 5cos(6πt – πx) (cm), với t đo vị s, x đo vị m. Tốc phỏng truyền sóng này là

A. 3 m/s.       B. 60 m/s.

C. 6 m/s.       D. 30 m/s.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Quảng cáo

Câu 2. Một sóng cơ với tần số 50 Hz truyền theo đòi phương Ox với vận tốc 30 m/s. Khoảng cơ hội thân thiết nhì điểm sát nhau nhất bên trên phương Ox xấp xỉ lệch sóng nhau π / 3 bằng

A. 10 centimet.       B. trăng tròn centimet.

C. 5 centimet.       D. 60 centimet.

Lời giải:

Chọn A.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Câu 3. Ở một phía nước (đủ rộng), bên trên điểm O với cùng một mối cung cấp sóng xấp xỉ theo đòi phương trực tiếp đứng với phương trình u0 = 4cos20πt (u tính vị centimet, t tính vị s). Tốc phỏng truyền sóng bên trên mặt mày nước là 40 m/s, coi biên phỏng sóng ko thay đổi Lúc sóng truyền rằng. Phương trình xấp xỉ của thành phần nước bên trên điểm M (ở mặt mày nước), cơ hội O một khoảng chừng 50 centimet là

A. uM = 4cos(20πt + π/2) (cm).

B. uM = 4cos(20πt - π/4) (cm).

C. uM = 4cos(20πt - π/2) (cm).

D. uM = 4cos(20πt + π/4) (cm).

Lời giải:

Chọn B.

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

M ở sau O.

Câu 4. Một sóng cơ với chu kì 2 s truyền với vận tốc 1 m/s. Khoảng cơ hội thân thiết nhì điểm sát nhau nhất bên trên một phương truyền sóng tuy nhiên bên trên cơ những thành phần môi trường xung quanh xấp xỉ ngược trộn nhau là

A. 0,5 m.       B. 1,0 m.

C. 2,0 m.       D. 2,5 m.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: λ = vT = 2 m;

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Câu 5. Trên một phương truyền sóng với nhì điểm M và N cách nhau chừng 80 centimet. Sóng truyền theo hướng kể từ M cho tới N với bước sóng là 1,6 m. Coi biên phỏng của sóng ko thay đổi nhập quy trình truyền sóng. Phương trình sóng bên trên N là uN = 0,08 cosπ(t - 4)/2 (m) thì phương trình sóng bên trên M là

A. uM = 0,08 cosπ(t + 4)/2 (m).

B. uM = 0,08 cos π(t + 0,5)/2 (m).

C. uM = 0,08 cosπ(t - 1)/2 (m).

D. uM = 0,08 cosπ(t - 2)/2 (m).

Quảng cáo

Lời giải:

Chọn D.

Ta có: uN = 0,08cosπ(t - 4)/2 (m) = 0,08cos(πt/2 - 2π) (m) = 0,08cosπt/2 (m).

uM = 0,08cos(πt/2 + 2πd/λ ) (m) = 0,08cos(πt/2 + π) (m) = 0,08cos(πt/2 - π) (m) = 0,08cos π(t – 2)/2 .

Câu 6. Một sóng ngang truyền bên trên sợi chão đặc biệt nhiều năm với vận tốc truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có mức giá trị kể từ 33 Hz cho tới 43 Hz. lõi nhì thành phần bên trên nhì điểm bên trên chão cách nhau chừng 25 centimet luôn luôn xấp xỉ ngược trộn nhau. Tần số sóng bên trên chão là

A. 42 Hz.       B. 35 Hz.

C. 40 Hz.       D. 37 Hz.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

f = fmin = 33 Hz thì n = nmin = 1,56;

f = fmax = 43 Hz thì n = nmax = 2,19.

Vì n ∈ Z nên n = 2

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Câu 7. Một sóng hình sin truyền theo hướng dương của trục Ox với phương trình xấp xỉ của mối cung cấp sóng (đặt bên trên O) là uO = 4cos100πt (cm). Tại điểm M (theo phía Ox) cơ hội O 1 phần tư bước sóng, thành phần môi trường xung quanh xấp xỉ với phương trình là

A. uM = 4cos(100πt + π) (cm).

B. uM = 4cos(100πt) (cm).

C. uM = 4cos(100πt – 0,5π) (cm).

D. uM = 4cos(100πt + 0,5π) (cm).

Lời giải:

Chọn C.

Ta có: Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

M ở sau O theo phía truyền sóng.

Câu 8. Một sóng cơ truyền dọc từ truc Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u và x tính vị centimet, t tính vị s). Tại thời gian t = 3 s, ở điểm với x = 25 centimet, thành phần sóng với li phỏng là

A. 5,0 centimet.       B. -5,0 centimet.

C. 2,5 centimet.       D. -2,5 centimet.

Xem thêm: đế vương sủng ái

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: u = 5cos(8π.3 – 0,04π.25) = 5cos23π = - 5 (cm).

Câu 9. Một sóng âm truyền nhập thép với vận tốc 5000 m/s. Nếu phỏng lệch sóng của sóng âm cơ ở nhì điểm sát nhau nhất cách nhau chừng 1 m bên trên và một phương truyền sóng là π/2 thì tần số của sóng vị

A. 1000 Hz.       B. 2500 Hz.

C. 5000 Hz.       D. 1250 Hz.

Lời giải:

Chọn D.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Câu 10. Một mối cung cấp phân phát sóng cơ theo đòi phương trình u = 4cos(4πt – π/4 ) (cm). lõi xấp xỉ bên trên nhì điểm sát nhau nhất bên trên và một phương truyền sóng cách nhau chừng 0,5 m có tính lệch sóng là π/3. Tốc phỏng truyền của sóng này đó là

A. 1,0 m/s       B. 2,0 m/s.

C. 1,5 m/s.       D. 6,0 m/s.

Quảng cáo

Lời giải:

Chọn D.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Câu 11. Tại một điểm bên trên mặt mày hóa học lỏng với cùng một mối cung cấp xấp xỉ với tần số 120 Hz, đưa đến sóng ổn định tấp tểnh bên trên mặt mày hóa học lỏng. Xét 5 gợn lồi tiếp tục bên trên một phương truyền sóng, ở về một phía đối với mối cung cấp, gợn loại nhất cơ hội gợn loại năm 0,5 m. Tốc phỏng truyền sóng là

A. 30 m/s.       B. 15 m/s.

C. 12 m/s.       D. 25 m/s.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có: (5 – 1)λ = 0,5 m → λ = 0,125 m; v = λf = 15 m/s.

Câu 12. Một sóng hình sin truyền theo đòi phương Ox kể từ mối cung cấp O với tần số trăng tròn Hz, với vận tốc truyền sóng ở trong tầm kể từ 0,7 m/s cho tới 1 m/s. Gọi A và B là nhì điểm phía trên Ox, ở và một phía đối với O và cách nhau chừng 10 centimet. Hai thành phần môi trường xung quanh bên trên A và B luôn luôn xấp xỉ ngược trộn cùng nhau. Tốc phỏng truyền sóng là

A. 100 cm/s.      B. 80 cm/s.

C. 85 cm/s.      D. 90 cm/s.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

v = vmax = 1 m/s thì

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

v = vmin = 0,7 m/s thì

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Vì n ∈ Z nên n = 2

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Câu 13. Hai điểm M, N nằm trong phía trên một phía truyền sóng và cách nhau chừng 1 phần tía bước sóng. Biên phỏng sóng ko thay đổi nhập quy trình truyền. Tại 1 thời điểm, Lúc li phỏng xấp xỉ của thành phần bên trên M là 3 centimet thì li phỏng xấp xỉ của thành phần bên trên N là -3 centimet. Biên phỏng sóng bằng

A. 6 centimet.       B. 3 centimet.

C. 2√3 centimet.      D. 3√2 centimet.

Lời giải:

Chọn C.

Ta có: Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Dựa nhập hình vẽ tớ thấy:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

→ A = 2√3 centimet.

Câu 14. Một sóng hình sin đang được truyền bên trên một sợi chão theo hướng dương của trục Ox. Hình vẽ tế bào mô tả hình dạng của sợi chão bên trên thời gian t1 (đường đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường ngay tắp lự nét). Tại thời gian t2, véc tơ vận tốc tức thời của điểm N bên trên trên đây là

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

A. - 39,3 cm/s.       B. 65,4 cm/s.

C. - 65,4 cm/s.       D. 39,3 cm/s.

Lời giải:

Chọn D.

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Quan sát hình vẽ, tớ thấy nhập thời hạn 0,3 s sóng truyền được quãng đàng vị 3λ/8 tức là: 0,3 s = 3T/8

→ T = 0,8 s. Tại thời gian t2 N đang được trải qua địa điểm cân đối theo hướng dương (N chuồn lên) nên:

v = vmax = ωA = 2πA/T = 39,3cm/s.

Câu 15. Một mối cung cấp phân phát sóng xấp xỉ điều tiết đưa đến sóng tròn trặn đồng tâm O truyền bên trên mặt mày nước với bước sóng λ. Hai điểm M và N nằm trong mặt mày nước, phía trên nhì phương truyền sóng tuy nhiên những thành phần nước xấp xỉ. lõi OM = 8λ ; ON = 12λ và OM vuông góc ON. Trên đoạn MN, số điểm tuy nhiên thành phần nước xấp xỉ ngược trộn với xấp xỉ của mối cung cấp O là

A. 5.      B. 6.

C. 7.       D. 4.

Lời giải:

Chọn B.

Ta có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Số điểm xấp xỉ ngược trộn với mối cung cấp bên trên MH có: OH ≤ (2k + 1)λ/2 ≤ OM

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Số điểm xấp xỉ ngược trộn với mối cung cấp bên trên HN có:

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

→ k = 7; 8; 9; 10; 11. Vậy với 6 độ quý hiếm của k.

Câu 16. Một sóng cơ truyền dọc từ một sợi chão đàn hồi đặc biệt nhiều năm với biên phỏng 6 milimet. Tại 1 thời điểm, nhì thành phần bên trên chão nằm trong nghiêng ngoài địa điểm cân đối 3 milimet, hoạt động ngược hướng và cách nhau chừng một khoảng chừng nhanh nhất là 8 centimet (tính theo đòi phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của vận tốc xấp xỉ cực to của một thành phần bên trên chão với vận tốc truyền sóng. δ sau đây?

A. 0,105.       B. 0,179.

C. 0,079.       D. 0,314.

Lời giải:

Chọn B.

Hai thành phần sát nhau nhất bên trên chão với li phỏng A/2 hoạt động ngược hướng nhau cách nhau chừng một khoảng chừng nhanh nhất là d = λ/3 = 8 cm

→ λ = 24 centimet. Tốc phỏng truyền sóng bên trên chão

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án

Tốc phỏng xấp xỉ cực to của một thành phần bên trên chão vmax = ωA

Vật lý lớp 12: Lý thuyết - bài xích luyện với đáp án gần 0,179 nhất.

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Vật Lí lớp 12 với nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Xác tấp tểnh những đại lượng đặc thù của sóng

  Xem thêm: vụng trộm yêu anh

 • Tổng ăn ý Lý thuyết Sóng cơ là gì, ngắn ngủn gọn gàng, cụ thể, tràn đủ
 • Cách giải Bài luyện xác lập li phỏng, véc tơ vận tốc tức thời, tình trạng của thành phần nhập Sóng cơ
 • Dạng bài xích luyện về khoảng cách thân thiết nhì thành phần bên trên phương truyền sóng
 • Bài luyện Đại cương về sóng cơ nhập đề đua Đại học tập (có điều giải)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng ăn ý những đoạn Clip dạy dỗ học tập kể từ những nhà giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.cdspninhthuan.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


dai-cuong-ve-song-co.jsp