Petrified là gì, nghĩa của từ petrified trong tiếng việt

 - 

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Petrified là gì, nghĩa của từ petrified trong tiếng việt

In some sense, the most vivid element is that of the voice which is found lớn be, as if petrified, turned inkhổng lồ a statue.
Each student exhibited their personal degree of fear, nervousness, & skepticism, & some were petrified to the point of speechlessness.
The photograph has often been aligned with notions of death, as it may resemble an actuality fixed, petrified, frozen.
I believe that would be extremely bad và very petrifying lớn the whole structure and growth of the medium as we see it.
We are in danger of petrifying a number of commercial entities, và surely this can be no good thing.
As a result of this petrifying system, we do not have sầu the proper flow which ought to mark a không tính phí economy able lớn meet changing needs and demands.
She has to transport a boulder made of petrified reverse wood that naturally terrifies (petrifies) everyone else.
Maedar appear as muscular, hairless, human males, and laông chồng the female medusa"s snake-lượt thích hair and petrifying gaze.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu hiện cách nhìn của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press tuyệt của các bên cấp giấy phép.


Xem thêm: Journey In Life: "Come In And Make Yourself At Home Là Gì Trong Tiếng Anh?

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Sinh Năm 2006 Hợp Màu Gì - Tuổi Bính Tuất Hợp Màu Gì Năm 2021

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message