On delete cascade là gì

 - 

Bài viết hướng dẫn cách sử dụng Foreign Key với Cascade Delete trong SQL Server cùng cú pháp và các ví dụ.

Bạn đang xem: On delete cascade là gì


Bài viết hướng dẫn cách sử dụng Foreign Key tính năng với Cascade Delete trong SQL Server cùng cú pháp phải làm sao và trên điện thoại các ví dụ.

Khóa ngoại bản quyền với Cascade DELETE trong SQL Server là gì?

Khóa ngoại danh sách với Cascade Delete nghĩa là lấy liền nếu một bản ghi trong bảng mẹ bị xóa hay nhất thì bản ghi tương ứng trong bảng con công cụ cũng tổng hợp sẽ tự động bị xóa.Khóa ngoại cập nhật với ràng buộc tự động xóa dữ liệu được tạo bằng cách dùng lệnh CREATE TABLE thanh toán hoặc ALTER TABLE.

Tạo khóa ngoại khóa chặn với ràng buộc tự động xóa bằng lệnh CREATE TABLE

Cú phápCREATE TABLE bang_con( cot1 kieudulieu < NULL | NOT NULL >, cot2 kieudulieu < NULL | NOT NULL >, … CONSTRAINT fk_ten FOREIGN KEY (cot_con1 tối ưu , cot_con2 tăng tốc , … cot_con_n) REFERENCES bang_me (cot_me1 hỗ trợ , cot_me2 phải làm sao , … cot_me_n) ON DELETE CASCADE < ON UPDATE { NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT } >);bang_conTên mẹo vặt của bảng con muốn tạo.cot1 download , cot2Cột muốn tạo trong bảng hay nhất . Mỗi cột có 1 loại dữ liệu địa chỉ , phải tốt nhất được chỉ định là chứa giá trị NULL hay NOT NULL mới nhất , cập nhật nếu không cài đặt sẽ mặc định là NULL.Các kiểu dữ liệu trong SQL Serverfk_tenTên chi tiết của ràng buộc khóa ngoại muốn tạo.cot_con1 ở đâu uy tín , cot_con2 hỗ trợ , … cot_con_nCột trong bang_con muốn tham chiếu tới khóa chính trong bang_me.bang_meTên quảng cáo của bảng mẹ chứa khóa chính tự động được dùng trong bang_con.cot_me1 giá rẻ , cot_me2 tăng tốc , … cot_me_nCột tạo nên khóa chính trong bang_me trên điện thoại . Khóa ngoại tài khoản sẽ tạo ràng buộc giữa dữ liệu giá rẻ và kiểm tra các cột cot_con1 sửa lỗi , cot_con2 ứng dụng , … cot_con_n trong bang_con.ON DELETE CASCADEChỉ định dữ liệu con phải làm sao sẽ bị xóa khi dữ liệu mẹ bị xóa.ON UPDATETùy chọn vô hiệu hóa . Cho biết tăng tốc sẽ làm gì miễn phí với dữ liệu con khi dữ liệu mẹ an toàn được cập nhật thanh toán . Có kiểm tra các lựa chọn NO ACTION tính năng , CASCADE lừa đảo , SET NULL qua mạng và SET DEFAULT.

Xem thêm: Xử Lí Phù Nề, Vết Bầm Do Chấn Thương Phần Mềm Là Gì, Vết Thương Phần Mềm

NO ACTIONDùng tài khoản với ON DELETE khóa chặn hoặc ON UPDATE tài khoản , nghĩa là không làm gì tốc độ với dữ liệu con khi dữ liệu mẹ bị xóa hay nhất hoặc cập nhật.CASCADEDùng tốt nhất với ON DELETE danh sách hoặc ON UPDATE đăng ký vay , nghĩa là dữ liệu con bị xóa cập nhật hoặc cập nhật khi dữ liệu mẹ bị xóa cài đặt hoặc cập nhật.SET NULLDùng cài đặt với ON DELETE ứng dụng hoặc ON UPDATE nhanh nhất , nghĩa là dữ liệu con dịch vụ được đặt là NULL khi dữ liệu mẹ bị xóa đăng ký vay hoặc cập nhật.SET DEFAULTDùng xóa tài khoản với ON DELETE qua mạng hoặc ON UPDATE ở đâu nhanh , nghĩa là dữ liệu con mới nhất được đặt thành giá trị mặc định khi dữ liệu mẹ bị xóa danh sách hoặc cập nhật.Ví dụCREATE TABLE sanpham( id_sanpham INT PRIMARY KEY, ten_sanpham VARCHAR(50) NOT NULL, phan_loai VARCHAR(25));CREATE TABLE hangtonkho( id_hangtonkho INT PRIMARY KEY kỹ thuật , id_sanpham INT NOT NULL, soluong INT, luong_toithieu INT, luong_toida INT, CONSTRAINT fk_htk_id_sanpham FOREIGN KEY (id_sanpham) REFERENCES sanpham (id_sanpham) ON DELETE CASCADE );Ở ví dụ này tăng tốc , chúng ta tạo ra bảng mẹ là sanpham danh sách với khóa chính gồm trường thông tin là id_sanpham lừa đảo . Sau đó là bảng con có tên hangtonkho quảng cáo với khóa ngoại có ràng buộc xóa full crack . Lệnh CREATE TABLE tạo khóa ngoại trên bảng hangtonkho có tên fk_htk_id_sanpham cài đặt . Khóa ngoại hình thành mối quan hệ giữa cột id_sanpham trong bảng hangtonkho giá rẻ và id_sanpham trong bảng sanpham.Khóa ngoại này nguyên nhân được chỉ định ON DELETE CASCADE nói cho SQL Server biết rằng phải xóa bản ghi tương ứng trong bảng con khi dữ liệu ở bảng mẹ bị xóa kinh nghiệm . Ở ví dụ này nạp tiền , giá trị id_sanpham bị xóa khỏi bảng sanpham download thì bản ghi tương ứng trong bảng con hangtonkho dùng id_sanpham này qua app cũng mẹo vặt sẽ bị xóa.

Tạo khóa ngoại xóa tài khoản với ràng buộc xóa bằng lệnh ALTER TABLE

Cú phápALTER TABLE bang_conADD CONSTRAINT fk_ten FOREIGN KEY (cot_con1 ở đâu nhanh , cot_con2 dịch vụ , … cot_con_n) REFERENCES bang_me (cot_me1 qua web , cot_me2 lừa đảo , … cot_me_n)ON DELETE CASCADE;bang_conTên quảng cáo của bảng con muốn tạo.fk_tenTên tăng tốc của ràng buộc khóa ngoại muốn tạo.cot_con1 chia sẻ , cot_con2 trên điện thoại , … cot_con_nCột trong bang_con muốn tham chiếu tới khóa chính trong bang_me.bang_meTên dữ liệu của bảng mẹ chứa khóa chính phải làm sao được dùng trong bang_con.

Xem thêm: Hiện Tượng Cảm Ứng Điện Từ Là Gì, Từ Thông Là Gì

cot_me1 giảm giá , cot_me2 quản lý , … cot_me_nCột tạo nên khóa chính trong bang_me nhanh nhất . Khóa ngoại kích hoạt sẽ tạo ràng buộc giữa dữ liệu tài khoản và kinh nghiệm các cột cot_con1 trực tuyến , cot_con2 nguyên nhân , … cot_con_n trong bang_con.ON DELETE CASCADECho biết dữ liệu trong bảng con giá rẻ sẽ bị xóa khi dữ liệu trong bảng mẹ bị xóa.Ví dụALTER TABLE hangtonkho ADD CONSTRAINT fk_htk_id_sanpham FOREIGN KEY (id_sanpham) REFERENCES sanpham (id_sanpham) ON DELETE CASCADE;Trong ví dụ về khóa ngoại này mới nhất , bảng con hangtonkho hay nhất được tạo hướng dẫn với khóa ngoại có tên fk_htk_id_sanpham hỗ trợ , tham chiếu tới bảng mẹ sanpham dựa trên id_sanpham.Vì chỉ định ON DELETE CASCADE nên sửa lỗi nếu giá trị id_sanpham bị xóa khỏi bảng mẹ dịch vụ thì bản ghi tuong ứng trong bảng con phải làm sao cũng hỗ trợ sẽ bị xóa.Bài trước: Khóa ngoại Foreign Key trong SQL ServerBài sau: Khóa ngoại Foreign Key (Set Null) trong SQL Server 4.9/5 (18 votes)