Từ vựng tiếng anh giao tiếp hàng ngày nhập học tiếng anh là gì,

     
Nhập học tập tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày tựu trường của sinh viên Khi trúng tuyển chọn vào những trường ĐH trải qua thẳng tốt trực tuyến.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh giao tiếp hàng ngày nhập học tiếng anh là gì,


Nhập học giờ Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học tập là ngày vào học tập được ngôi trường thông báo trước mang lại sinc viên khi nhập học.

*

Khi học sinh được trúng tuyển vào các trường học viên ước vọng. Các trường đại gọc vẫn đưa giấy báo trúng tuyển chọn và ngày nhập học tập mang lại học viên.

Từ vựng tiếng Anh chủ thể dạy dỗ.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: Bằng cung cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: Bộ giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: Sở môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: Chủ nhiệm cỗ môn, trưởng bộ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào tạo nên.

Pass /pæs /: Điểm trung bình.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm hơi.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc.

High distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm xuất sắc đẹp.

Xem thêm: Con Gì Bỏ Đuôi Thành Ngựa ?Ai Là Bạn Của T? Con Gì Cắt Đuôi Thành Con Ngựa

Pass (an exam) /pæs/: Đỗ.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy khai sinch.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: Học lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): Học kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): Ký túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học sinh nhập học tập.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số mẫu mã câu tiếng Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 & 2006.

Do tài năng tiếp cận giáo dục tạo thêm, Xác Suất nhập học tập tăng gấp rất nhiều lần từ năm 1996 đến năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university cấp độ increased by 51% from 2002 to lớn năm ngoái.

Tỷ lệ nhập học tập các lớp giờ Trung sinh hoạt cấp cho đại học đã tăng 51% từ năm 2002 cho năm năm ngoái.

Bài viết nhập họcgiờ Anh là gì đượctổng thích hợp bởi vì giáo viên trung trung khu giờ Anh cdspninhthuan.edu.vn.


Chuyên mục: