ngã ba tiếng anh là gì

Laurie, hắn sở hữu một tiệm buôn nhỏ ở phía phái nam ngã ba sông Brazos.

He's got a small trading post on the south fork of the Brazos.

Bạn đang xem: ngã ba tiếng anh là gì

Cô đang được ở ngã ba lối, cô nhỏ nhắn ạ.

You're at a crossroads, my dear.

Có một ngã ba ở tuyến phố phía trước

There's a fork in the road just ahead.

MỘT người con trai đang di chuyển bên trên tuyến phố quê thì bắt gặp ngã ba lối.

A MAN traveling through the countryside comes vĩ đại a fork in the road.

Tôi đứng ở ngã ba lối lăn tăn nhập một thời hạn rất mất thời gian.

I stood on that crossroad for a very, very long time.

Christian, phần bên trước sở hữu một ngã ba.

Christian Another intersection ahead

Nó nằm ở vị trí ngã ba của tuyến phố này và những tuyến phố cho tới Gyeongju và Jinju.

It lúc lắc at the junction of this arterial road and the roads vĩ đại Gyeongju and Jinju.

Ngày ni cũng vậy, thế giới đứng trước một ngã ba lối.

(1 Kings 18:21) Today, too, mankind is at a crossroads.

Tôi đang được kẹt bên trên ngã ba lối.

I was at a crossroads.

Anh tao sở hữu cửa hàng ở qua quýt ngã ba.

He's got the cửa hàng over on Third, though.

Chúng tôi cần thiết những cậu cho tới ngã ba ở chống D

We need you vĩ đại head vĩ đại the junction in Section D.

Đỉnh đèo cơ hội ngã ba B'Lao cỡ sát 3 km.

Fomalhaut b appears vĩ đại be moving at about 4 kilometers per second.

Xem thêm: de nhat than kiem

Qua đoạn ngã ba lối Elk.

Over on Elk and 3rd.

Nhờ địa điểm của chính nó, TP. Hồ Chí Minh là một trong những ngã ba đường tàu và đường đi bộ.

By virtue of its location, the thành phố is a railway and road junction.

There'sa không nhiều spade ́cào một " ngã ba một cuốc ".

There's a little spade an'rake an'a fork an'hoe.

Họ chuồn lộn ngã ba sông và bị rớt xuống thác.

They took the wrong fork of the river and they went over the falls.

Một ngã ba lối, huh?

Talk about a fork in the road, huh?

Người tao thấy bọn chúng ở sải ngất xỉu, yếu đuối ớt, và kiệt mức độ ở ngã ba trên phố.

Conspicuously, at the head, or corner, of the streets, they will lie faint, weak, and exhausted.

Ai này đã chuồn trước và chúng ta thưa " Có một ngã ba. "

Somebody runs up vĩ đại you and they say " There's a fork in the road. "

ngã ba cơ.

Like I said, over on Third.

Ủy ban Biên giới Brasil nhập năm 1866 đang được cho tới ngã ba sông với Shino với nhánh Jaquirana.

The Brazilian Boundary Commission ascended it in 1866 vĩ đại the junction of the Shino with its Jaquirana branch.

Nó tương tự như 1 ngã ba, khuyến nghị quý khách chạm mặt và bắt chuyện cùng nhau.

It's almost lượt thích this three-way intersection that encourages bumping into people and starting a conversation.

Ban quản lý và vận hành Khu di tích lịch sử lịch sử vẻ vang Ngã ba Đồng Lộc.

Xem thêm: đoạt hôn 101 lần

The buildings in the historic district fall into three classifications.

Rồi chuồn đâu nữa, sau loại ngã ba đó?

And then where, after the fork?