Medulla oblongata là gì, nghĩa của từ medulla oblongata trong tiếng việt

     
the lowest part of the brain, positioned at the top of the spinal cord, that controls activities such as heartbeat, blood pressure , và breathing


Bạn đang xem: Medulla oblongata là gì, nghĩa của từ medulla oblongata trong tiếng việt

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Each cerebellar inferior peduncle connects the spinal cord và medulla oblongata with the cerebellum, và comprises the juxtarestiform body toàn thân and restiform toàn thân.
The cisterna magna is located between the cerebellum & the dorsal surface of the medulla oblongata.
This receptor subtype is found in both the rostral ventro-lateral pressor & ventromedial depressor areas of the medulla oblongata.
The inferior petrosal sinus receives the internal auditory veins & also veins from the medulla oblongata, pons, & under surface of the cerebellum.
Its main effect is lớn reduce the activity of the vagus nerve sầu, which is a nerve that activates the vomiting center in the medulla oblongata.
He published numerous essays on the anatomy and physiology of the medulla oblongata và spinal cord.
It is thought that a number of loosely organized neuronal networks within the medulla oblongata probably interact lớn coordinate the emetic reflex.
Muscular coordination & posture are controlled by the cerebellum, and the medulla oblongata regulates respiration, digestion và other automatic functions.
On changes lớn the cerebellum, pons & the medulla oblongata, caused by hydrocephalus of the cerebrum.
The name refers collectively to lớn the cuneate nucleus and gracile nucleus, which are present at the junction between the spinal cord and the medulla oblongata.


Xem thêm: Quần Xanh Kết Hợp Với Áo Màu Gì, Quần Xanh Phối Với Áo Màu Gì

Damage to lớn the cardio-respiratory centers in the medulla oblongata will cause respiratory arrest and (secondarily) cardiac arrest.
Các quan điểm của các ví dụ ko miêu tả ý kiến của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press xuất xắc của những bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: