khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm

Câu hỏi:

16/08/2019 72,824

B. chuyển trở nên greed color.

Bạn đang xem: khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

NH3 + H2O ⇄  NH4+OH

⇒ Dung dịch NH3 có tính bazơ nên thực hiện xanh rớt quỳ tím.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dãy bao gồm những ion nằm trong tồn bên trên vô một hỗn hợp là

A. Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+.

B. Na+, K+, OH-, HCO3-.

C. K+, Ba2+, OH-, Cl-.

D. Ca2+, Cl-, Na+, CO32-.

Câu 2:

Cho mặt hàng những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3, CrCl3. Số hóa học vô mặt hàng ứng dụng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo nên trở nên kết tủa là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 3:

Cho hỗn hợp những chất: Ca(HCO3)2, NaOH, (NH4)2CO3, KHSO4, BaCl2. Số phản xạ xẩy ra Khi trộn hỗn hợp những hóa học cùng nhau từng song một là

A. 6.

B. 7.

Xem thêm: giường anh chia em một nữa

C. 8.

D. 9.

Câu 4:

Có những dung dịch: KNO3, Cu(NO3)2, FeCl3, AlCl3, NH4Cl. Chỉ sử dụng hóa hóa học này tại đây hoàn toàn có thể phân biệt được những dung dịch trên?

A. NaOH dư.

B. AgNO3.

C. Na2SO4.

D. HCl.

Câu 5:

Chất này tại đây nằm trong loại hóa học năng lượng điện li yếu?

A. CH3COOH.

B. KOH.

C. HCl

D. NaCl.

Câu 6:

Dãy bao gồm những hóa học đều là hóa học năng lượng điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, NH3.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

Xem thêm: điên cuồng chiếm hữu

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.