Img là gì, phần mềm & cách mở file phần mềm & cách mở file img là file gì

     

Trình duyệt hỗ trợ

*
*
*
*
*
*
Img Là Gì ? Phần Mềm & Cách Mở File Phần Mềm & Cách Mở File 14Không được hỗ trợ trong DTD Strict

Thuộc tínhGiá trịVí dụMô tả
onclickCode scriptonclick=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi click chuột.

Bạn đang xem: Img là gì, phần mềm & cách mở file phần mềm & cách mở file img là file gì

Đang xem: Img là gì

ondblclickCode scriptondblclick=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi double click chuột.
onmousedownCode scriptonmousedown=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi button chuột được nhấn.
onmousemoveCode scriptonmousemove=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột.
onmouseoutCode scriptonmouseout=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần.

Xem thêm: Thăm Ngàn La Gì - Ý Nghĩa Của Từ “Thăm Ngàn” Và “Kẹp Ngần”

onmouseoverCode scriptonmouseover=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần.
onmouseupCode scriptonmouseup=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi button chuột được thả ra.
onkeydownCode scriptonkeydown=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn.
onkeypressCode scriptonkeypress=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn và thả ra.
onkeyupCode scriptonkeyup=”https://cdspninhthuan.edu.vn/code”https://cdspninhthuan.edu.vn/Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra.


Chuyên mục: Tài liệu