FRIVOLOUS LÀ GÌ

 - 
Every called and set apart Relief Society leader has the right and authority to be guided in fulfilling her inspired assignment to best meet the needs of those she serves.8 You will receive the help of the Holy Spirit as you focus on essentials and will be given the courage to forego the frivolous.

Bạn đang xem: Frivolous là gì


Mỗi người lãnh đạo được kêu gọi và phong nhiệm của Hội Phụ Nữ đều có quyền và thẩm quyền để được hướng dẫn trong việc làm tròn công việc chỉ định đầy soi dẫn của họ để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của những người mà chị ấy phục vụ.8 Các chị em sẽ được Đức Thánh Linh giúp đỡ khi các chị em tập trung vào những điều tối thiết yếu và sẽ được ban cho sự can đảm để từ bỏ việc làm điều phù phiếm.
13 Vua Sa-lô-môn của Y-sơ-ra-ên có sự suy xét khôn ngoan đã biết rằng những chuyện phù phiếm không có giá trị gì cả.
On Christmas Eve night, we and our guests gather in the Great Hall for a night of well-mannered frivolity.
Then there is knowledge that may not be harmful in itself but is actually frivolous and unnecessary.
But the carefree spirit of foolish jesting and frivolous laughter that such entertainment engenders is not to be confused with genuine joy.
Nhưng chúng ta không nên lầm lẫn sự vui mừng chân chính với tinh thần vô tư lự bỡn cợt dại dột và cười đùa bông lông mà sự giải trí đó đem lại.
You may think some of these things are frivolous -- extreme yoga, adventure tourism, Pokémon GO -- and I might agree with you.
Có thể một vài điều này là bổ -- cường lực yoga, du lịch mạo hiểm, Pokémon GO-- và tôi khá đồng ý với bạn.

Xem thêm: Sinh Năm 1985 Hợp Màu Gì? Tuổi Ất Sửu Hợp Màu Gì Năm 2021 ? Tuổi Ất Sửu 1985 Hợp Màu Gì 2021


Luật pháp cao trọng về hôn nhân không cho phép ly dị vì cớ nhỏ nhặt để rồi đi đến sự tái hôn bất chính.
The frivolity diminished as our bodies began to gradually react to the invasion they had experienced.
Cuộc vui giảm đi khi cơ thể chúng tôi bắt đầu dần dần phản ứng lại những quả táo mà chúng tôi đã thồn vào bụng quá nhanh.
For example, in the prophet Malachi’s day, Jehovah censured Israelite husbands who dealt treacherously with their wives by frivolously divorcing them.
Thí dụ, trong thời nhà tiên tri Ma-la-chi, Đức Giê-hô-va khiển trách những người Y-sơ-ra-ên đối xử cách phỉnh phờ với vợ bằng cách tự ý ly dị.
“Suppose that Jesus Christ and holy angels should object to us on frivolous things, what would become of us?
“Giả sử Chúa Giê Su Ky Tô và các thiên sứ chống lại chúng ta vì những vấn đề nhỏ nhặt, thì chúng ta sẽ ra sao?
Cocteau soon became known in Bohemian artistic circles as The Frivolous Prince, the title of a volume he published at twenty-two.
Cocteau sớm nổi tiếng trong giới nghệ sĩ Bohème như là "Le Prince frivole" (Hoàng tử lông bông), theo tên một tác phẩm mà ông xuất bản năm 22 tuổi.
He will personally hold accountable those who frivolously leave their mate, especially when they do so with the motive of taking another partner. —Malachi 2:13-16; Mark 10:9.

Xem thêm: Mệnh Bình Địa Mộc Là Gì, Tương Sinh Và Khắc Mệnh Nào, Hợp Màu Gì?


Ngài sẽ xử đoán những ai bỏ người hôn phối vì lý do không chính đáng, đặc biệt khi người đó làm thế với động cơ ăn ở cùng người khác.—Ma-la-chi 2:13-16; Mác 10:9.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M