đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

Đối với việc Viral sóng năng lượng điện kể từ thì :

Bạn đang xem: đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

A. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn vuông góc với phương truyền sóng

B. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn nằm trong phương với phương truyền sóng

C. vec tơ chạm màn hình kể từ nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vuông góc với vec tơ chạm màn hình từ

D. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ chạm màn hình kể từ vuông góc với vec tơ độ mạnh năng lượng điện trường

Đáp án A

500 bài xích luyện gọi hiểu - gọi điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

PRO S Vật lý 8+ 2024 - Học theo gót lịch kể từ tổn thất gốc 800.000đ 475.000đ

Xem thêm: quỷ thoại liên thiên

Combo Tổng ôn Vật Lý

400.000đ 278.000đ

XEM THÊM SÁCH ID