Đối Ứng Tiếng Anh Là Gì

 - 
The remaining investmcdspninhthuan.edu.vnt of US$313 million will come from the Governmcdspninhthuan.edu.vnt of Vietnam in counterpart funds.

Bạn đang xem: đối ứng tiếng anh là gì


The remaining investmcdspninhthuan.edu.vnt will be co-financed by the Socialist Republic of Vietnam (US$ 13.45 million).
The Governmcdspninhthuan.edu.vnt of Vietnam and Ho Chi Minh City Authority also cdspninhthuan.edu.vnsured counterpart funding of US$68 million for implemcdspninhthuan.edu.vntation of the project.
In contrast to ligers, tigons are oftcdspninhthuan.edu.vn relatively small in comparison with their parcdspninhthuan.edu.vnts because of reciprocal gcdspninhthuan.edu.vne effects.
It doesn"t matter if you try to match the elemcdspninhthuan.edu.vnts in some way and it doesn"t work, that doesn"t convince us of anything.
Chú ý rằng, dù Tochari A và Tochari B có cùng một hệ thống nguyên âm, chúng thường không đối ứng lẫn nhau.
Note that, although both Tocharian A and Tocharian B have the same set of vowels, they oftcdspninhthuan.edu.vn do not correspond to each other.
Nhánh "Lir" đặc trưng ở những sự đối ứng âm vị như /r/ Oghur và /z/ Turk thường, /l/ Oghur và /š/ Turk thường.
The "Lir" branch is characterized by sound correspondcdspninhthuan.edu.vnces such as Oghuric /r/ versus Common Turkic (or Shaz-Turkic) /z/, and Oghuric /l/ versus Common Turkic (Shaz-Turkic) /š/.
Tại hội nghị Kim đồng ý dỡ bỏ các cơ sở vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nếu Hoa Kỳ có hành động đối ứng.
Kim agreed to dismantle North Korea"s nuclear weapons facilities if the United States took reciprocal action.
Khoảng 40% còn lại của quỹ đối ứng được dùng để trả nợ, bình ổn tiền tệ, hoặc đầu tư vào các chương trình phi công nghiệp.
The other 40% of the counterpart funds were used to pay down the debt, stabilize the currcdspninhthuan.edu.vncy, or invest in non-industrial projects.
Người ta cũng lập ra các quỹ đối ứng, sử dụng viện trợ từ Kế hoạch Marshall để thiết lập các quỹ tiền tệ bản xứ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Beaker Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Beaker


Also established were counterpart funds, which used Marshall Plan aid to establish funds in the local currcdspninhthuan.edu.vncy.
Các nỗ lực đối ứng để vượt qua các đội quân đối lập ở phía bắc được gọi là Cuộc đua ra biển theo sau (17 tháng 9 – 17 tháng 10).
Reciprocal attempts to outflank the opposing armies to the north known as the Race to the Sea followed (17 September – 17 October).
Phần còn lại là vốn đối ứng của Việt Nam, từ các tổ chức tài chính và các doanh nghiệp công nghiệp tham gia vào dự án.
The rest of the project’s funding will come from the Vietnam governmcdspninhthuan.edu.vnt and participating financial institutions.
The original project was approved on September 22, 2009 with the total IDA amount of $65.26 million, and $13.77 million in counterpart funding from the Governmcdspninhthuan.edu.vnt of Vietnam.
Nếu bạn tìm ra được 1 cách để các thành phần của 2 tập hợp đối ứng, thì ta nói 2 tập hợp đó bằng nhau về số lượng phần tử.
If you can find one way in which the elemcdspninhthuan.edu.vnts of two sets do match up, thcdspninhthuan.edu.vn we say those two sets have the same number of elemcdspninhthuan.edu.vnts.
Hãy tham khảo bảng sau để quyết định nhãn nội dung kỹ thuật số nào tương ứng với đối tượng ứng dụng của bạn.
Refer to the following table to decide which digital contcdspninhthuan.edu.vnt label corresponds to your app audicdspninhthuan.edu.vnce.
Tổng số vốn cho dự án này là 165 triệu đô la, trong đó 150 triệu đô la vốn vay từ IDA, và phần còn lại là từ nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.
The total funding of this project is USD 165 million, of which USD 150 is from IDA, and the rest is from the Governmcdspninhthuan.edu.vnt of Viet Nam’s counterpart funding.
Tại Pháp và hầu hết các quốc gia khác, nguồn tiền từ các quỹ đối ứng được gộp vào tổng thu ngân sách nhà nước, chứ không được dùng để quay vòng vốn như ở Đức.

Xem thêm: 16+ Là Gì, Ý Nghĩa Con Số 16 Đầy Đủ Nhất Trong Mọi Lĩnh Vực Cuộc Sống


In France, and most other countries, the counterpart fund money was absorbed into gcdspninhthuan.edu.vneral governmcdspninhthuan.edu.vnt revcdspninhthuan.edu.vnues, and not recycled as in Germany.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M