Nghĩa của từ discriminate là gì, nghĩa của từ discriminate

     
treating a person or particular group of people differently, especially in a worse way from the way in which you treat other people, because of their skin colour, sex, sexuality, etc.:
Until 1986 most companies would not even allow women lớn take the exams, but such blatant discrimination is now disappearing.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ discriminate là gì, nghĩa của từ discriminate


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ cdspninhthuan.edu.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


the treatment of a person or particular group of people differently, in a way that is worse than the way people are usually treated:
the practice of treating particular people, companies, or products differently from others, especially in an unfair way:
He will work in partnership with a range of organizations khổng lồ help eliminate discrimination against disabled people.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Thờ Ơ Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thờ Ơ Trong Tiếng Việt


victims/targets of discrimination People sometimes have sầu difficulty perceiving themselves as victims of discrimination.
discrimination on the basis of/grounds of sth Federal law bans discrimination on the basis of gender.
discrimination between sth (and sth) The new laws reduce the possibility of unfair discrimination between companies seeking lớn các mục on the Exchange.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu