Detachment là gì, nghĩa của từ detachment trong tiếng việt detachment là gì, nghĩa của từ detachment

     

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Detachment là gì, nghĩa của từ detachment trong tiếng việt detachment là gì, nghĩa của từ detachment

Several largescale detachments separate zones of shortening of differing amounts & timing of deformation.
Barnes (1985, p. 37) claims that in her corpus " "moi" " accounted for 43 per cent of the total number of left detachments.
Retinal pigment epithelial detachments in the elderly: a controlled trial of argon laser photocoagulation.
Special consideration is, in fact, given to lớn the needs of the small và scattered detachments engaged on home defence duties.
Posters are being provided for display at the headquarters of units và detachments concerned explaining how the form can be obtained and completed.
Immediately afterwards, detachments which had been covering the force came under attaông xã from hostile crowds.
Very small detachments brought in large numbers of guerrillas, and those detachments behaved with considerable courage và great skill và impartiality.
The inclusion of such detachments could be awarded lớn units for efficiency & merit in various directions.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu lộ ý kiến của các biên tập viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.


Xem thêm: "Nic" Là Gì? Nghĩa Của Từ Nic Trong Tiếng Việt Newly Industrialized Country (Nic) Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tài liệu