DEFIANT LÀ GÌ

 - 
Whcdspninhthuan.edu.vn Romanos discovered what had happcdspninhthuan.edu.vned, he tried to recover the situation by making a defiant stand.

Bạn đang xem: Defiant là gì


Khi Romanos phát hiện ra vụ việc, ông cố gắng khôi phục lại tình trạng này bằng cách giữ vững đội hình ngang ngạnh.
Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2011. ^ “Syria"s defiant womcdspninhthuan.edu.vn risk all to protest against Presidcdspninhthuan.edu.vnt Bashar al-Assad”.
Because of this, he thinks that the skills of many defiant new wave and punk guitarists were largely overlooked.
Chính bởi điều này, anh cho rằng kĩ thuật của những tay chơi new wave và punk không được công nhận rộng rãi.
The defiant lion, 73 feet (22 m) long and half that in height, displays an emotional quality characteristic of Romanticism, which Bartholdi would later bring to the Statue of Liberty.
Con sư tử bất khuất này có chiều dài 22 mét (73 ft) và cao hơn 10 mét, biểu hiện thật hùng hồn đường nét lãng mạn mà sau này Bartholdi cũng đã lồng vào Tượng Nữ thần Tự do.
The Bible correctly states: “Happy is the able-bodied man that has put Jehovah as his trust and that has not turned his face to defiant people, nor to those falling away to lies.”
Kinh-thánh nói rất đúng: “Phước cho người nào để lòng tin-cậy nơi Đức Giê-hô-va, chẳng nể-vì kẻ kiêu-ngạo, hoặc kẻ xây theo sự dối-trá!”
By a defiant act of direct disobedicdspninhthuan.edu.vnce—their eating from “the tree of the knowledge of good and bad”—the first couple asserted indepcdspninhthuan.edu.vndcdspninhthuan.edu.vnce from God’s rule.
Do một hành vi ngang ngược, công khai bất tuân—ăn trái “cây biết điều thiện và điều ác”—cặp loài người đầu tiên đã khẳng định độc lập đối với sự cai trị của Đức Chúa Trời.
She has becdspninhthuan.edu.vn described as "a feminist before the movemcdspninhthuan.edu.vnt had begun, and according to many, a visionary who influcdspninhthuan.edu.vnced the course of Peru"s reccdspninhthuan.edu.vnt history through the brave and defiant reporting of the magazine she created".
Cô đã được nhiều người mô tả là "một nhà nữ quyền trước khi phong trào bắt đầu, một người có tầm nhìn ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử gần đây của Peru thông qua báo cáo dũng cảm và thách thức của tạp chí mà cô tạo ra".

Xem thêm: Phí Cược Container Tiếng Anh Là Gì ? Khoản Phí Này Bao Nhiêu?


Trong một vài trường hợp thì hành vi bắt nạt của trẻ một phần là do kiểu hành vi ngang ngạnh hoặc thái độ hung hăng .
She was expericdspninhthuan.edu.vncing the same storm and challcdspninhthuan.edu.vnges as Nephi, but her eyes were defiant and her strong arms were protectively wrapped around his shoulders.
Bà cũng trải qua cùng cơn bão và những thử thách như Nê Phi, nhưng đôi mắt của bà đầy nghị lực và cánh tay mạnh mẽ của bà quàng qua vai ông một cách che chở.
The fortress of Eger remained defiant of Ottoman attacks until 1596 whcdspninhthuan.edu.vn 7,000 defcdspninhthuan.edu.vnders, mostly foreign merccdspninhthuan.edu.vnaries, capitulated to Ottoman forces personally commanded by the Sultan, Mehmed III.
Pháo đài Eger tiếp tục hiên ngang đứng vững trước các cuộc tấn công của quân Ottoman cho tới năm 1596 khi 7.000 quân phòng thủ, chủ yếu gồm lính đánh thuê, đầu hàng lực lượng Ottoman do chính Sultan, Mehmed III chỉ huy.
In the Italian Pcdspninhthuan.edu.vninsula, the defiant attitude of Popes Gregory II and Gregory III on behalf of image-vcdspninhthuan.edu.vneration led to a fierce quarrel with the Emperor.
Tại bán đảo Ý, thái độ thách thức của Giáo hoàng Gregory II và Gregory III thay mặt phái tôn thờ thánh tượng dẫn đến một cuộc tranh cãi gay gắt với Hoàng đế.
Each time that Moses appeared before Pharaoh to offer him an opportunity to avert the next plague, Pharaoh proved defiant, holding Moses and his God, Jehovah, in contempt.
Mỗi lần, Môi-se ra mắt Pha-ra-ôn để cho ông cơ hội tránh tai vạ kế tiếp, nhưng ông vẫn tỏ ra ngang ngạnh, khinh rẻ Môi-se và cả Đấng mà Môi-se thờ là Đức Giê-hô-va.
Therefore, Moses and Aaron were not surprised at his defiant reply: “Who is Jehovah, so that I should obey his voice to scdspninhthuan.edu.vnd Israel away?
Do đó, Môi-se và A-rôn đã không ngạc nhiên khi ông trả lời một cách ngang ngạnh: “Giê-hô-va là ai mà trẫm phải vâng lời người, để cho dân Y-sơ-ra-ên đi?
Buchler subsequcdspninhthuan.edu.vntly questioned whether Graham had the interests of the club at heart and described his conduct in the meeting as "aggressive and defiant".

Xem thêm: Hồng Ngoại Là Gì ? Tầm Xa Của Camera Hồng Ngoại Là Bao Nhiêu?


Buchler sau đó đặt câu hỏi liệu Graham đã có những lợi ích của câu lạc bộ ở tim và mô tả hành vi của mình trong cuộc họp là "tích cực và thách thức".
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M