Congratulate, congratulation trong tiếng tiếng việt

     

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ cdspninhthuan.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.
Bạn đang xem: Congratulate, congratulation trong tiếng tiếng việt

He may feel that he và his colleagues in this miserable business deserve our praise và congratulations.
I too offer heartfelt congratulations and thanks lớn the committee on the timing of its deliberations và recommendations.
I take it that with the congratulations goes the concurrence that the transitional period could last for a decade or more.
I echo the congratulations that have been paid to all those who have sầu been involved in the negotiations và in bringing about this agreement.
I should also like to lớn express my congratulations on the two excellent maiden speeches that we have been privileged lớn listen khổng lồ today.
I endorse the congratulations to the committee and to the staff who produced such a cogent document.
My congratulations, however, are tempered by my clear conclusion that this is an over-complicated solution.
Các cách nhìn của các ví dụ không diễn đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên cdspninhthuan.edu.vn cdspninhthuan.edu.vn hoặc của cdspninhthuan.edu.vn University Press hay của những đơn vị cấp giấy phép.
*Xem thêm:

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập cdspninhthuan.edu.vn English cdspninhthuan.edu.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ với Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: