công lược nam phụ

 • Reads 3,133,572
 • Votes 218,193
 • Parts 200

Complete, First published Jun 28, 2018

Bạn đang xem: công lược nam phụ

Table of contents

 • Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 2: Thế giới 1 - Công lược hoàng tử thoát nước (01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 3: Công lược hoàng tử thoát nước (02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 4: Công lược hoàng tử thoát nước (03)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 5: Công lược hoàng tử thoát nước (04)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 6: Công lược hoàng tử thoát nước (05)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 7: Công lược hoàng tử thoát nước (06)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 8: Công lược hoàng tử thoát nước (07)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 9: Công lược hoàng tử thoát nước (08)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 10: Công lược hoàng tử thoát nước (09)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 11: Công lược hoàng tử thoát nước (10)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 12: Công lược hoàng tử thoát nước (11)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 13: Công lược hoàng tử thoát nước (12)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 14: Công lược hoàng tử thoát nước (13)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 15: Công lược hoàng tử thoát nước (14)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 16: Công lược hoàng tử thoát nước (15)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 17: Công lược hoàng tử thoát nước (16)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 18: Công lược hoàng tử thoát nước (17)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 19: Công lược hoàng tử thoát nước (18)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 20: Công lược hoàng tử thoát nước (19)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 21: Công lược hoàng tử thoát nước (20)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 22: Công lược hoàng tử thoát nước (21)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 23: Công lược hoàng tử thoát nước (22)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 24: Công lược hoàng tử thoát nước (23)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 25: Công lược hoàng tử thoát nước (24)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 26: Công lược hoàng tử thoát nước (25)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 27: Công lược hoàng tử thoát nước (26)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 28: Thế giới 2 - Công lược hoạ sĩ tàn phế (01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 29: Công lược hoạ sĩ tàn phế (02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 30: Công lược hoạ sĩ tàn phế (03)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 31: Công lược hoạ sĩ tàn phế (04)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 32: Phiên nước ngoài Túc Diệp

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 33: Công lược hoạ sĩ tàn phế (05)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 34: Công lược hoạ sĩ tàn phế (06)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 35: Công lược hoạ sĩ tàn phế (07)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 36: Công lược hoạ sĩ tàn phế (08)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 37: Công lược hoạ sĩ tàn phế (09)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 38: Công lược hoạ sĩ tàn phế (10)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 39: Công lược hoạ sĩ tàn phế (11)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 40: Công lược hoạ sĩ tàn phế (12)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 41: Công lược hoạ sĩ tàn phế (13)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 42: Công lược hoạ sĩ tàn phế (14)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 43: Công lược hoạ sĩ tàn phế (15)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 44: Công lược hoạ sĩ tàn phế (16)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 45: Công lược hoạ sĩ tàn phế (17)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 46: Công lược hoạ sĩ tàn phế (18)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 47: Công lược hoạ sĩ tàn phế (19)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 48: Công lược hoạ sĩ tàn phế (20)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 49: Công lược hoạ sĩ tàn phế (21)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 50: Công lược hoạ sĩ tàn phế (22)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 51: Công lược hoạ sĩ tàn phế (23)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 52: Công lược hoạ sĩ tàn phế (24)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 53: Công lược hoạ sĩ tàn phế (25)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 54: Công lược hoạ sĩ tàn phế (26)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 55: Công lược hoạ sĩ tàn phế (hoàn)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 56: Độc thoại của Tạ Ức Chi (01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 57: Độc thoại của Tạ Ức Chi (02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 58: Thế giới 3 - Công lược ngự thú dị năng fake (01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 59: Công lược ngự thú dị năng fake (02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 60: Công lược ngự thú dị năng fake (03)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 61: Công lược ngự thú dị năng fake (04)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 62: Công lược ngự thú dị năng fake (05)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 63: Công lược ngự thú dị năng fake (06)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 64: Công lược ngự thú dị năng fake (07)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 65: Công lược ngự thú dị năng fake (08)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 66: Công lược ngự thú dị năng fake (09)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 67: Công lược ngự thú dị năng fake (10)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 68: Công lược ngự thú dị năng fake (11)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 69: Công lược ngự thú dị năng fake (12)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 70: Công lược ngự thú dị năng fake (13)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 71: Công lược ngự thú dị năng fake (14)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 72: Công lược ngự thú dị năng fake (15)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 73: Công lược ngự thú dị năng fake (16)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 74: Công lược ngự thú dị năng fake (17)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 75: Công lược ngự thú dị năng fake (18)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 76: Công lược ngự thú dị năng fake (19)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 77: Công lược ngự thú dị năng fake (20)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 78: Công lược ngự thú dị năng fake (21)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 79: Công lược ngự thú dị năng fake (22)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 80: Công lược ngự thú dị năng fake (23)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 81: Công lược ngự thú dị năng fake (24)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 82: Công lược ngự thú dị năng fake (25)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 83: Công lược ngự thú dị năng fake (26)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 84: Công lược ngự thú dị năng fake (27)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 85: Công lược ngự thú dị năng fake (28)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 86: Công lược ngự thú dị năng fake (29)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 87: Công lược ngự thú dị năng fake (30)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 88: Công lược ngự thú dị năng fake (31)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 89: Công lược ngự thú dị năng fake (32)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 90: Công lược ngự thú dị năng fake (33)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 91: Công lược ngự thú dị năng fake (34)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 92: Thế giới 4 - Công lược ám vệ ngốc manh (01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 93: Công lược ám vệ ngốc manh (02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 94: Công lược ám vệ ngốc manh (03)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 95: Công lược ám vệ ngốc manh (04)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 96: Công lược ám vệ ngốc manh (05)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 97: Công lược ám vệ ngốc manh (06)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 98: Công lược ám vệ ngốc manh (07)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 99: Công lược ám vệ ngốc manh (08)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 100: Công lược ám vệ ngốc manh (09)

  Sun, Oct 21, 2018

  Xem thêm: chú yêu em

 • Chương 101: Công lược ám vệ ngốc manh (10)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 102: Công lược ám vệ ngốc manh (11)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 103: Công lược ám vệ ngốc manh (12)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 104: Công lược ám vệ ngốc manh (13)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 105: Công lược ám vệ ngốc manh (14)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 106: Công lược ám vệ ngốc manh (15)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 107: Công lược ám vệ ngốc manh (16)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 108: Công lược ám vệ ngốc manh (17)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 109: Công lược ám vệ ngốc manh (18)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 110: Công lược ám vệ ngốc manh (19)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 111: Công lược ám vệ ngốc manh (20)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 112: Công lược ám vệ ngốc manh (21)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 113: Công lược ám vệ ngốc manh (22)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 114: Công lược ám vệ ngốc manh (hoàn)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 115: Công lược ám vệ ngốc manh (ngoại truyện 01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 116: Công lược ám vệ ngốc manh (ngoại truyện 02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 117: Công lược ám vệ ngốc manh (ngoại truyện 03)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 118: Thế giới 5 - Công lược chăm sóc phụ vampire (01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 119: Công lược chăm sóc phụ vampire (02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 120: Công lược chăm sóc phụ vampire (03)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 121: Công lược chăm sóc phụ vampire (04)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 122: Công lược chăm sóc phụ vampire (05)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 123: Công lược chăm sóc phụ vampire (06)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 124: Công lược chăm sóc phụ vampire (07)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 125: Công lược chăm sóc phụ vampire (08)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 126: Công lược chăm sóc phụ vampire (09)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 127: Công lược chăm sóc phụ vampire (10)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 128: Công lược chăm sóc phụ vampire (11)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 129: Công lược chăm sóc phụ vampire (12)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 130: Công lược chăm sóc phụ vampire (13)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 131: Công lược chăm sóc phụ vampire (14)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 132: Công lược chăm sóc phụ vampire (15)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 133: Công lược chăm sóc phụ vampire (16)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 134: Công lược chăm sóc phụ vampire (17)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 135: Công lược chăm sóc phụ vampire (18)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 136: Công lược chăm sóc phụ vampire (19)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 137: Công lược chăm sóc phụ vampire (20)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 138: Công lược chăm sóc phụ vampire (21)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 139: Công lược chăm sóc phụ vampire (22)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 140: Công lược chăm sóc phụ vampire (23)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 141: Công lược chăm sóc phụ vampire (24)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 142: Công lược chăm sóc phụ vampire (25)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 143: Công lược chăm sóc phụ vampire (26)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 144: Công lược chăm sóc phụ vampire (27)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 145: Công lược chăm sóc phụ vampire (28)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 146: Công lược chăm sóc phụ vampire (29)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 147: Công lược chăm sóc phụ vampire (30)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 148: Công lược chăm sóc phụ vampire (31)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 149: Công lược chăm sóc phụ vampire (32)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 150: Công lược chăm sóc phụ vampire (32)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 151: Công lược chăm sóc phụ vampire (34)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 152: Công lược chăm sóc phụ vampire (hoàn)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 153: Hạng mục thử nghiệm mới mẻ.

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 154: Thế giới 6 - Công lược phái nam thần quốc dân (01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 155: Công lược phái nam thần quốc dân (02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 156: Công lược phái nam thần quốc dân (03)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 157: Công lược phái nam thần quốc dân (04)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 158: Công lược phái nam thần quốc dân (05)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 159: Công lược phái nam thần quốc dân (06)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 160: Công lược phái nam thần quốc dân (07)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 161: Công lược phái nam thần quốc dân (08)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 162: Công lược phái nam thần quốc dân (09)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 163: Công lược phái nam thần quốc dân (10)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 164: Công lược phái nam thần quốc dân (11)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 165: Công lược phái nam thần quốc dân (12)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 166: Công lược phái nam thần quốc dân (13)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 167: Công lược phái nam thần quốc dân (14)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 168: Công lược phái nam thần quốc dân (15)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 169: Công lược phái nam thần quốc dân (16)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 170: Công lược phái nam thần quốc dân (17)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 171: Công lược phái nam thần quốc dân (18)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 172: Công lược phái nam thần quốc dân (19)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 173: Công lược phái nam thần quốc dân (20)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 174: Công lược phái nam thần quốc dân (21)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 175: Công lược phái nam thần quốc dân (22)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 176: Công lược phái nam thần quốc dân (23)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 177: Công lược phái nam thần quốc dân (24)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 178: Công lược phái nam thần quốc dân (25)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 179: Công lược phái nam thần quốc dân (26)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 180: Công lược phái nam thần quốc dân (27)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 181: Công lược phái nam thần quốc dân (28)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 182: Công lược phái nam thần quốc dân (29)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 183: Công lược phái nam thần quốc dân (30)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 184: Công lược phái nam thần quốc dân (31)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 185: Công lược phái nam thần quốc dân (32)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 186: Công lược phái nam thần quốc dân (33)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 187: Công lược phái nam thần quốc dân (34)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 188: Công lược phái nam thần quốc dân (35)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 189: Công lược phái nam thần quốc dân (hoàn)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 190: Thế giới 7 - Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (01)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 191: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (02)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 192: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (03)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 193: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (04)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 194: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (05)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 195: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (06)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 196: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (07)

  Sun, Oct 21, 2018

 • Chương 197: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (08)

  Sat, Oct 27, 2018

 • Chương 198: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (09)

  Mon, Oct 29, 2018

 • Chương 199: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (10)

  Mon, Oct 29, 2018

  Xem thêm: truyện giang hồ

 • Chương 200: Công lược gian giảo thần Tả tướng mạo (11)

  Tue, Oct 30, 2018

[Xuyên nhanh] Công Lược Nam Phụ
  Tác giả: Mai Khai 
  Edit: Aya Shinta + Mia
  
  Đây là 1 trong những khối hệ thống công lược, vì như thế mong muốn trở nên người, chuồn công lược nam phụ trong số trái đất tè thuyết.
  
  Một câu khái quát: Đây là mẩu chuyện của một khối hệ thống bên trên con phố trở nên quả đât.
  
  Aya: Hoan nghênh lọt hố !!!
  
     Đây là hành trình dài trở nên loại người của của một khối hệ thống. Nên lúc đầu 0051 tiếp tục ngốc ko thể mô tả, nhiều chúng ta cũng có thể nhận định rằng tiếp tục vô cùng nhàm ngán a. Nhưng qua không ít trái đất, cô ấy sẽ dần dần trưởng thành và cứng cáp lên, bản thân thực sự vô cùng mến một quy trình như thế. Đọc rộng lớn 1000 chương mới mẻ đưa ra quyết định edit cỗ này, nếu như với sơ sót gì hòng quý khách bỏ dở cho tới.
     Truyện với những tình tiết manh ơi là manh, bản thân khá là mến chuyên mục ngọt loại này ~~~

#50xuyênnhanh