các thì trong tiếng anh lớp 8

Tất tần tật về Các Thì nhập Tiếng Anh lớp 8 tương đối đầy đủ, chi tiết

Tài liệu Tất tần tật về Các Thì nhập Tiếng Anh lớp 8 tương đối đầy đủ, cụ thể trình diễn bao quát lại ngữ pháp, cấu tạo, cách sử dụng na ná bài bác tập dượt với đáp án cụ thể nhằm mục đích mục tiêu hùn học viên ôn luyện ngữ pháp và đạt sản phẩm cao trong những bài bác thi đua môn Tiếng Anh lớp 8.

Cấu trúc những thì cơ phiên bản nhập giờ đồng hồ Anh 

Bạn đang xem: các thì trong tiếng anh lớp 8

Như tất cả chúng ta đều đã biết nhập giờ đồng hồ Anh với tổng 13 thì và sẽ giúp đỡ những bạn cũng có thể nắm vững cách sử dụng cũng như thể cấu tạo, tín hiệu nhận ra của từng thì thì tiếp sau đây đó là bảng tổng kết những kiến thức và kỹ năng tuy nhiên chúng ta cần thiết nắm rõ so với từng thì

Tenses

Form ( cấu trúc)

Use (cách sử dụng)

Adverb( trạng tự động nhận biết)

Notes

( ghi chú)

Present simple

( Hiện bên trên đơn)

❖                                                                                                                       To be:

S + is/ am/ are + O

❖                                                                                                                       V:

(+) S + V(s/es) + O

(-) S + don’t/ doesn’t + V + O

(?) Do/ Does + S + V + O?

Example: 

- Two and two is/ are four

- He usually gets up at 5 o’clock.

- My cousin doesn’t love collecting stamps.

- There is a ten-hour train every day in Long Bien railway Station.

- Diễn miêu tả một thực sự minh bạch, một chân lý luôn luôn đích.

- Diễn miêu tả vấn đề thông thường xẩy ra ở lúc này.

- Diễn miêu tả những thói thân quen, sở trường, tập dượt quán hoặc đặc điểm nhập lúc này.

- Dùng nhập chương trình tàu xe cộ, thời khóa biểu/ gian lận biểu.

- Always, usually, often, sometimes, seldom, hardly, rarely, never,…

- Every + time

Sau until/ as soon as

Nguyên tắc tăng “es” sau V (S: he, she, it) hoặc N ( số nhiều)

- Từ tận nằm trong là / sh/ch/s/ss/x/ thì tăng “es” 

eg: watch/watches, mix/ mixes

- Từ tận nằm trong là phụ âm + y: thay đổi hắn trở nên i, tăng “es”. 

Eg: study/ studies, cry/ cries.

- Lưu ý: 

do/ does, go/ goes, tomato/ tomatoes, potato/ potatoes. Nhưng: kilo/ kilos

Present continuous

( Hiện bên trên tiếp diễn)

(+) S + is/am/are + V-ing + O

(-) S + is/am/are + not + V-ing + O

(?) Is/ Am/ Are + S + V-ing + O

Example: 

- We are studying English now.

- they are building a super market near my house.

- At present Lam is listening to lớn the teacher, An is writing a letter and Kien is chatting merrily.

- She is always talking loudly in the class.

- Diễn miêu tả một vấn đề đang được xẩy ra bên trên thời gian thưa.

- Diễn miêu tả một vấn đề đang được xẩy ra tuy nhiên ko nhất thiết bên trên thời gian nói

- Diễn miêu tả nhị hoặc nhiều hành vi đang được nằm trong xẩy ra một khi ở lúc này.

- Lưu ý: tao hem “always” nhập thì này nhằm nhấn mạnh vấn đề, phê bình, chỉ trích một hành vi xấu đi, ko đảm bảo chất lượng.

Now, at the moment, at present, right now,today, this + time …

Note: Những V chỉ cảm xúc, xúc cảm ko hem trong những thì tiếp diễn: love, lượt thích, hate, smell, feel,…

Nguyên tắc hem “ing” vào sau cùng V:

- V tận nằm trong là “e” thì quăng quật “e” trước lúc hem “ing”. Eg: write/ writing, ride/ riding

- V tận nằm trong là “ee”, không thay đổi hem “ing”. 

Eg: see/ seeing, agree/ agreeing

- V tận nằm trong là “ie”, thay đổi “ie” trở nên “y” trước lúc hem “ing”. 

Eg: die/ dying, lie/ lying.

- V là phụ âm- nguyên vẹn âm- phụ âm, thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc hem “ing”. 

Eg: stop/ stopping, rob/ robbing, plan/ planning.

- V với nhị âm tiết, nếu như trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai, thì gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc hem “ing”. 

Eg: begin/ beginning, prefer/ preferring, regret/ regretting, permit/ permitting

- V tận nằm trong là “l”, tao thông thường gấp rất nhiều lần “ll” trước lúc hem “ing”. 

Eg: travel/ travelling, cancel/ cancelling.

- V tận nằm trong là “ic”, tao hem “k” trước lúc hem “ing”.

Eg: picnic/ picnicking, traffic/ trafficking

Present perfect

( Hiện bên trên trả thành)

(+) S + have/has + P2 + O

(-) S + have/has + P2 + O

(?) Have/ Has + S + P2 +O?

Example:

- He has just repaired the TV mix. He is washing his hand now.

- Mai has learnt/ learned English for 10 years.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ và còn tương quan cho tới lúc này.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ, kéo dãn cho tới lúc này và rất có thể kế tiếp nhập sau này.

For, since, just, already, yet, recently, for a long time, for ages, ever, never,up to lớn now, up to lớn present,..

- In the last + time (month/ year..) 

Present perfect continuous

( Hiện bên trên hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + have/has + been + V-ing + O

(-) S + have/ has + not + been + V-ing + O

(?) Have/ Has + S + been + V-ing + O?

Example: 

- I have been walking since early morning. I am very tired now.

- Nhấn mạnh một hành vi xẩy ra nhập quá khứ, kéo dãn cho tới lúc này và rất có thể kế tiếp nhập sau này.

Since, for, for a long time, for ages,…

Past simple

( Quá khứ đơn)

✔                                                                                                                    To be:

S + was/ were + O

✔                                                                                                                    V:

(+) S + V-ed + O

(-) S + didn’t + V + O

(?) Did + S + V + O?

Example: 

- It was very hot yesterday.

- My family went to lớn Da Lat last summer holiday.

- It was midnight. He closed the window, turned off the light and then went to lớn bed.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra nhập quá khứ và vẫn kết giục, không thể tương quan cho tới lúc này.

- Diễn miêu tả hàng loạt những hành vi tiếp nối nhau nhau nhập quá khứ.

- Ago, last, yesterday, in/ on + time in the past,…

Nguyên tắc tăng “ed” vào sau cùng động kể từ ( với quy tắc):

- V tận nằm trong là “e”, không thay đổi “e” rồi tăng “d”. Eg: tie/ tied, smoke/ smoked, hope/ hoped.

- V với phụ âm- nguyên vẹn âm- phụ âm, tao gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc tăng “ed”. 

Eg: stop/ stopped, rob/ robbed.

- V với nhị âm tiết, nếu như trọng âm rớt vào âm tiết thứ hai, tao gấp rất nhiều lần phụ âm cuối trước lúc tăng “ed”. Eg: prefer/ preferred, regret/ regretted.

- V tận nằm trong là “l”, tao thông thường gấp rất nhiều lần “ll” trước lúc tăng “ed”. 

Eg: travel/ travelled, cancel/ cancelled.

- V tận nằm trong là phụ âm + y,  đổi hắn trở nên i, tăng “ed”. 

Eg: study/ studied, cry/ cried.

- V tận nằm trong là “ic”, tao tăng “k” trước lúc tăng “ed”.

Eg: picnic/ picnicked, traffic/ trafficked

Past continuous

( Quá khứ tiếp diễn)

(+) S + was/were + V-ing + O

(-) S + was/ were + not + V-ing + O

(?) Were/ Was + S + V-ing +O?

Example:

- At 8 pm yesterday, I was going out with my friends.

- While Tom Cat was sleeping, Jerry Mouse appeared and took a piece of cheese away.

- Diễn miêu tả (những) hành vi đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm xác lập nhập quá khứ.

-  Diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra thì với hành vi không giống xen nhập.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while

Past perfect

( Quá khứ trả thành)

(+) S + had + P2 + O

(-) S + hadn’t + P2 + O

(?) Had + S + P2 + O?

Example: 

- When Henry came last Sunday, Ann had left for Paris.

- This hospital had been built for children before 1985.

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra trước một hành vi không giống ở nhập quá khứ.

Xem thêm: em đừng mong chúng ta là người dưng

- Diễn miêu tả một hành vi xẩy ra trước 1 thời điểm nhập quá khứ.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while, before, after

Past perfect continuous

( Quá khứ hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + had + been + V-ing + O

(-) S + hadn’t + been+ V-ing +O

(?) Had + S+ been + V-ing + O?

Example:

- She had been waiting for you for nearly three hours before you were present.

- Nhấn mạnh một hành vi xẩy ra trước một hành vi khác/ 1 thời điểm ở nhập quá khứ.

- Ago, last, at/ in/ on + time in the past,…

- when, while

Simple future

( Tương lai đơn)

(+) S + will/ shall + V + O

(-) S + will/ shall + not + V + O

(?) Will/ Shall + S + V + O?

Example: 

- It is raining cats and dogs, I will stay here till it clears up.

- I will help you when you have trouble.

- Will you stop talking please?

- Quyết quyết định tiếp tục làm những gì ngay lập tức bên trên thời gian thưa ( ko chắc hẳn rằng tiếp tục xảy ra)

- Lời hứa hứa hẹn làm những gì, ngỏ ý hùn ai,…

- Yêu cầu ai làm những gì một cơ hội lịch thiệp.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

Near future

( Tương lai gần)

●                                                                                                                         S + is/am/are + going to lớn + V + O

●                                                                                                                         S + is/am/are +V-ing + O

Example:

- We are going to lớn Finish this course on August.

- There are many Đen clouds in the sky. It is going to lớn rain.

- I am studying Chinese next year.

- Kế hoạch, dự tính đã và đang được chuẩn bị sẵn kể từ trước

- Dự đoán một việc chắc hẳn rằng tiếp tục sớm xẩy ra phụ thuộc vào trường hợp của lúc này.

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

- Động kể từ “come, go” ko được ung nhập cấu tạo Be + going to lớn + V

Example: 

I am going to lớn come/go to Hanoi next month

Future continuous

( Tương lai tiếp diễn)

(+) S + will+ be + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + be + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + be + V-ing + O?

Example:

- At 8 am tomorrow, we will be attending a meeting.

- When he comes back, the children will be sleeping.

- Diễn tả/ Dự kiến một hành vi tiếp tục đang được xẩy ra bên trên 1 thời điểm nhập tương lai

- Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es

Future perfect

( Tương lai trả thành

(+) S + will + have + P2 + O

(-) S + will/ shall + not + have + P2 + O

(?) Will/ Shall + S + have + P2 + O?

Example:

- When he returns, they will have built this bridge.

- By the over of this year, my parents will have got married for 50 years.

- Diễn miêu tả một hành vi tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm/ hành vi nhập tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When+ SVs/es 

- By + time in the future

- Before

Future perfect continuous

( Tương lai hoàn thiện tiếp diễn)

(+) S + will + have + been + V-ing + O

(-) S + will/ shall + not + have + been + V-ing + O

(?) Will/ Shall + S + have been + V-ing + O?

Example: 

- By June he will have been living here for 10 years.

- Nhấn mạnh một hành vi tiếp tục xẩy ra trước 1 thời điểm/ hành vi nhập tương lai

Next, tomorrow, in/on + time in the future.

- When

- By + time in the future

- before 

Bài tập dượt ứng dụng

1. ............................ (you/have)  a nice time in Rome?

2. ............................ (you/finish)  your homework yet?

3. He (be)........................ at his computer for six hours.

4. How many people (die)................... in the fire yesterday?

5. I (not/know).................... much about art, but I lượt thích some artists.

6. I (wait)...................... for ages when finally the bus arrived.

7. I (receive)....................... a postcard from Jane yesterday.

8. I (never/be).................. sailing, what’s it like?

9. It was late.  Most of the shops (close)..................... .

10. It (rain)...................... when I got up this morning.

11. Janet (start)................... a new job in September.

12. Nelly (have) ........................ a great time in Thành Phố New York at the moment.

13. She was cooking dinner when we (arrive)....................  .

14. She (just/come) ....................... back from a Mediterranean cruise.

14. When I got the airport I realized I (forget)....................my passport.

15. As soon as they (arrive).....................we had dinner.

16. When they were driving home page last night they (see)..............a terrible accident.

17. Where ...............................(Robert/live) now?

18. Who (Mandy/talk)..... …. ..........to?

19. What would he have done if he (be)………..……. there?

20. I am very sorry but I (not finish) …………….…….  reading the book yet.

21. She (be)…..………. ill since last Monday. She won’t be able to lớn go to lớn the sea-side next week-end.

22. I decided to lớn learn Greek while we (live)………………… in Delphes.

23. They were going to lớn town when I (see)………….. them this morning.

24. If  I (bump) ………….. into a ghost, I think I would run rẩy away fast or scream.

25. He was caught after he (wander)……………… in the eastern Highlands all night.

26. We know he (buy)………..…….. a new house in a small lane quite recently, but we don’t know whether he has sold his old house.

27. I have never seen him again since I (leave)…………… nước Australia in 1964.

28. Who is this lady? She (move)…………… into No 4 last month.

29. This khách sạn is empty, it (not live)…………..…. in for a long time.

30. Yesterday afternoon he (have)……..……… a nap in the garden chair when a boy dropped a ball on his head.

31.It’s the first time I …………….(eat) this.

32This is the worst storm I ……………(ever see).

33. It was the first time I ……………………(ever see) such a beautiful girl.

34. It was the most exciting film I …………………(ever see).

35. This was the dirtiest looking dog I ……………….(ever see).

36.My friend…………….. (not see) mạ for many years when I ……… (meet) him last week.

37.After John………………… (wash) his clothes, he (begin) ………….to lớn study.

38.She came into the room when they ……………….(watch) television.

39.As soon as we find another apartment, we ………………. (move).

40.She …………… (play) the piano when our guests ………… (arrive) last night.

Xem tăng những bài học kinh nghiệm Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 tương đối đầy đủ, cụ thể khác:

  • Ngữ pháp, bài bác tập dượt Câu con gián tiếp lớp 8 với đáp án

  • Ngữ pháp, bài bác tập dượt Câu đơn, câu ghép, câu phức lớp 8 với đáp án

  • Bài tập dượt Must và Have to lớn lớp 8 với đáp án

  • Bài tập dượt Should – Shouldn’t lớp 8 với đáp án

  • Trọn cỗ kể từ vựng Tiếng Anh lớp 8 tương đối đầy đủ, chi tiết

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh ĐK mua sắm khóa huấn luyện lớp 9 cho tới con cái, được tặng free khóa ôn thi đua học tập kì. Cha u hãy ĐK học tập demo cho tới con cái và được tư vấn free. Đăng ký ngay!

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.