book tiếng anh là gì

Bản dịch

Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.

expand_more ., tôi e rằng tôi cần diệt đặt điều phòng/đặt chỗ.

Bạn đang xem: book tiếng anh là gì

I am afraid I must ask you vĩ đại alter my booking from…to…

Tôi e rằng tôi cần phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt chống của tôi kể từ... thanh lịch...

Ví dụ về kiểu cách dùng

I would lượt thích vĩ đại book the test about general knowledge of life in [country].

Tôi mong muốn đăng kí kì đánh giá về kỹ năng tổng quát lác về cuộc sống thường ngày ở [đất nước].

I would lượt thích vĩ đại book a table for _[number of people]_ at _[time]_.

Tôi mong muốn đặt điều 1 bàn mang đến _[số người]_ vô _[giờ]_.

Title of book

. Place of publication: name of publisher, year of publication.

Họ người sáng tác, thương hiệu người sáng tác.

Tên tác phẩm

. Nơi xuất bản: thương hiệu mái ấm xuất bạn dạng, năm xuất bạn dạng.

Xem thêm: thiếu tướng vợ ngài có thai rồi

I would lượt thích vĩ đại book a room for ___ night(s)/week(s).

Tôi mong muốn đặt điều chống mang đến ___ đêm/tuần.

Title of book. Place of publication: name of publisher.

Họ người sáng tác, vần âm đầu của thương hiệu người sáng tác. (Năm xuất bản). Nhan đề kiệt tác.Nơi xuất bản: thương hiệu mái ấm xuất bạn dạng.

I would lượt thích vĩ đại book a room with ___.

Tôi mong muốn đặt điều một chống ___.

I would lượt thích vĩ đại book my __________.

Tôi mong muốn đăng kí _________.

Xem thêm: xuyen khong hoan

Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.

Họ và vần âm đầu của thương hiệu người sáng tác. Tên kiệt tác. Lượt tái ngắt bạn dạng (nếu ko cần chuyến xuất bạn dạng đầu tiên). Nơi xuất bản: thương hiệu mái ấm xuất bản; năm xuất bạn dạng.

I would lượt thích vĩ đại book ___.