HyperLink
Tin Giáo dục >> Văn bản Điều hành
Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử để triển khai và giao dịch văn bản hành chính

            SỞ GD-DT NINH THUẬN
   TRƯỜNG CĐSP NINHTHUẬN
  
          Số:        14/QĐ-CĐSP    
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
                             Ninh Thuận, ngày15 tháng 01 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử
trong giao dịch văn bản hành chính của Trường CĐSP Ninh Thuận
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NINH THUẬN
    Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
            Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;          
            Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg và Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 của Bộ GD-ĐT về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học;
            Xét đề nghị của Ô.Trưởng phòng Hành chánh-Quản trị,
 
QUYẾT ĐỊNH:
               Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử để giao dịch văn bản hành chính của Trường CĐSP Ninh Thuận. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Các Ông (bà) Lãnh đạo các phòng, khoa, tổ và đoàn thể trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 
 

Nơi nhận:
- LĐ Trường;
- Đảng uỷ;
- Các P, K, T và Đoàn thể;
- Lưu: VT.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký
 
         Lê Anh Tuấn
 

        
 
 
 
 
 
       SỞ GD-DT NINH THUẬN                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CĐSP NINH THUẬN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
QUY ĐỊNH TẠM THỜI
VỀ SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ ĐỂ TRIỂN KHAI
VÀ GIAO DỊCH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-CĐSP, ngày 15 tháng 01 năm 2014
của Trường CĐSP Ninh Thuận)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Văn bản này quy định tạm thời về việc sử dụng văn bản điện tử để triển khai và trao đổi các văn bản hành chính (sau đây gọi chung là giao dịch văn bản điện tử) phục vụ công tác quản lý, điều hành của Trường CĐSP Ninh Thuận.
2. Văn bản điện tử thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định này là những văn bản điện tử được tạo ra, gửi, nhận và lưu giữ bằng phương tiện điện tử (máy tính, các thiết bị điện tử, tin học ...), đảm bảo thể hiện đầy đủ nội dung và thể thức của văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính đã được cấp có thẩm quyền ký ban hành theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Đối tượng áp dụng của quy định này bao gồm:
Văn bản điện tử tạm thời sử dụng để giao dịch trong phạm vi nội bộ trong các đơn vị Phòng, Khoa, Tổ và Đoàn thể.
Điều 3. Mục tiêu sử dụng giao dịch văn bản điện tử
           Chỉ thị số 15/CT-TTg và Thông tư số 07/2010/TT-BGDĐT ngày 01/3/2010 của Bộ GD-ĐT về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học.
Sử dụng giao dịch văn bản điện tử nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý giáo dục, giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn, góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xử lý công việc của nhà trường.
Điều 4. Giá trị pháp lý của văn bản điện tử
Văn bản điện tử phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử, bảo đảmtính xácthực về nguồn gốc và sự toàn vẹn của văn bản, không nhất thiết phải có chữ ký và dấu, có giá trị pháp lý tương đương như văn bản giấy.
Điều 5. Các dạng văn bản điện tử và hình thức giao dịch
1. Các dạng văn bản điện tử sử dụng trong giao dịch bao gồm:
Tệp (file) dạng văn bản (text, word, ...), file dạng bảng tính được tạo lập bằng các phần mềm thông dụng (Microsoft Excel ...). 
2. Các hình thức giao dịch văn bản điện tử bao gồm:
a) Công bố trên trang thông tin điện tử (Website) của nhà trường.
c) Gửi thư điện tử cung cấp thông tin tóm tắt về văn bản và địa chỉ webmail của các đơn vị, cá nhân (mail.cdspninhthuan.edu.vn) có liên quan để truy cập lấy văn bản.  Trường hợp cần thiết có thể gửi kèm theo toàn bộ văn bản điện tử.
Điều 6. Bộ mã chữ Việt sử dụng trong giao dịch văn bản điện tử
Bộ mã chữ tiếng Việt sử dụng trong giao dịch văn bản điện tử phải là phông chữ của bộ mã ký tự chữ Việt (font chữ tiếng Việt Unicode) theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6909:2001.
 
Chương II
PHẠM VI SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG
GIAO DỊCH VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ TRƯỜNG
 
            Điều 7. Nguyên tắc sử dụng giao dịch văn bản điện tử
            1. Các văn bản có phạm vi ảnh hưởng và đối tượng áp dụng trên toàn trường được công bố trên trang thông tin điện tử website của nhà trường (cdspninhthuan.edu.vn). Đồng thời, các thông tin địa chỉ truy cập văn bản trên mạng được tóm tắt và gửi qua email tới các đơn vị, cá nhân liên quan trực tiếp để biết, khai thác văn bản và tổ chức thực hiện.
            2. Các văn bản có phạm vi ảnh hưởng và đối tượng áp dụng hẹp (một nhóm đối tượng) được gửi tới địa chỉ thư điện tử (email) của nơi nhận, đồng thời đưa vào cơ sở dữ liệu văn bản của Trường.
            3. Kết hợp sử dụng giao dịch văn bản điện tử với việc gửi văn bản giấy đối với các trường hợp cần sử dụng văn bản giấy để làm các thủ tục khác liên quan đến tổ chức, cá nhân.
            Điều 8. Văn bản chỉ sử dụng hình thức giao dịch văn bản điện tử
 Văn bản hành chính thông thường của nhà trường ban hành, bao gồm: Thông báo,  công văn, các văn bản dự thảo, văn bản chỉ đạo chuyên môn, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, biểu mẫu thống kê . . . được gửi tới các địa chỉ email của các đơn vị, cá nhân đồng thời đưa lên website của Trường.
            Điều 9. Văn bản được kết hợp áp dụng giao dịch điện tử và văn bản giấy
1. Văn bản có tính chất pháp lý liên quan tới đơn vị hoặc cá nhân (phạm vi ảnh hưởng lâu dài cho đối tượng áp dụng), bao gồm:
- Quyết định chung;
- Các kế hoạch, phương hướng;
- Giấy mời;
- Các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
 
Chương III
QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TẠI NHÀ TRƯỜNG
 
            Điều 10. Xử lý văn bản điện tử đến gửi qua mạng
1. Kiểm tra tính xác thực về nơi gửi và sự toàn vẹn của văn bản.
2. Lưu văn bản điện tử vào cơ sở dữ liệu văn bản đến của đơn vị.
3. In văn bản.
4. Cán bộ văn thư phòng HC-QT phụ trách trực tiếp thực hiện giao dịch văn bản điện tử có trách nhiệm:
- Hằng ngày, trong giờ hành chính, định kỳ 60 phút một lần, truy cập hộp thư cdsp@ninhthuan.edu.vn; Website: moet.edu.vn và ninhthuan.edu.vn để kịp thời chuyển, gửi và lưu văn bản điện tử.
- Kiểm tra tính toàn vẹn, xác thực của file văn bản và đảm bảo chắc chắn, tin cậy, file văn bản được gửi từ đơn vị chủ trì soạn thảo trước khi thực hiện các bước giao dịch văn bản điện tử
- Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm vào văn bản điện tử.
- Sử dụng các địa chỉ thư điện tử (email) mail.cdspninhthuan.edu.vn để chuyển file văn bản điện tử và thông tin cần thiết liên quan, qua địa chỉ email đến các đối tượng theo “Kính gửi” và “Nơi nhận” được ghi trên văn bản.
 
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO CÁC  ĐƠN VỊ VÀ CÁC CÁN BỘ- GIẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHÂN VIÊN
 
Điều 11. Trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị
1. Quản lý, chỉ đạo và triển khai giao dịch văn bản điện tửcủa đơn vị mình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và của quy định này.
2. Thường xuyên cập nhật thông tin trên các website của nhà trường và hộp thư điện tử của cá nhân, hộp thư điện tử của đơn vị. Xử lý, giải quyết kịp thời các văn bản điện tử đã gửi vào hộp thư điện tử của cá nhân và của đơn vị.
3. Chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác và bảo mật các thông tin trong quá trình sử dụng giao dịch văn bản điện tử.
 4. Cử cán bộ, chuyên viên quản lý hộp thư điện tử của đơn vị, có nhiệm vụ thường xuyên khai thác, sử dụng hộp thư được cung cấp để nhận, chuyển văn bản đến.
 
Điều 12. Trách nhiệm của CBGV-CNV
1. Thường xuyên truy cập Website của nhà trường và hộp thư điện tử của cá nhân để kịp thời cập nhật thông tin liên quan.
2. Thực hiện nhận và xử lý văn bản điện tử, báo cáo công việc và trao đổi thông tin hàng ngày thông qua hộp thư điện tử của mình.
3. Chịu trách nhiệm về nội dung, độ chính xác và bảo mật các thông tin trong quá trình sử dụng giao dịch văn bản điện tử.
4. Khi gặp sự cố về hệ thống thông tin điện tử, phải báo cáo lãnh đạo đơn vị để báo Ban Quản trị trang web của nhà trường xử lý, giải quyết.
5. Trong quá trình thực hiện giao dịch văn bản điện tử phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy định này và các quy định hiện hành của nhà nước về giao dịch văn bản điện tử.
 
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 
Điều 13. Khen thưởng
Những tập thể, đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy định giao dịch văn bản điện tử sẽ được nhà trường xem xét khen thưởng theo quy định.
Điều 14. Kỷ luật
Cá nhân nào do thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc vi phạm Quy định này và các quy định hiện hành của nhà nước trong giao dịch văn bản điện tử, gây ra hậu quả nghiệm trọng, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý, kỷ luật và truy cứu trách nhiệm theo các quy định hiện hành của pháp luật./.
( Chi tiết File đính kèm)                                                                       

 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
 
             Lê Anh Tuấn
 

 


File đính kèm: Tải file 20143/26511201431315147.doc
QUY CHẾ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC" (29/08/2017)
Quy định chuẩn đầu ra Tiếng anh, Tin học đối với sinh viên trường CĐSP Ninh Thuận (13/10/2016)
Nghị định số 27/2015/NĐ-CP Quy định về việc xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân","Nhà giáo Ưu tú" (30/09/2016)
Công văn Số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD, V/v tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (24/05/2016)
Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 về chính sách tinh giản biên chế (số 01/2015/TTLT-BNV-BTC) (24/06/2015)
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế (số 108/2014/NĐ-CP) (24/06/2015)
Quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác đối với các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng. (19/12/2013)
Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm. (13/11/2012)
THÔNG TƯ Số:01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. (15/04/2011)

Thông báo - Hội họp
Lịch công tác tuần (Từ ngày 21/9/2020 đến ngày 25/9/2020)
Thông báo về việc nhập học các lớp liên thông Đại học (Liên kết với trường ĐH Đồng Tháp)
Đề án tuyển sinh hệ CĐ năm 2020 của trường CĐSP Ninh Thuận
Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo V/v Tuyển dụng viên chức của Trường CĐSP Ninh Thuận 2019-2020
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 120

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft