HyperLink
Phòng HC-QT >> Quy chế hoạt động

 

TRƯỜNG CĐSP NINH THUẬN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            PHÒNG HC-QT                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                       
                                                                                                                                            Ninh Hải, ngày 01 tháng 4 năm 2011
 
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG HC-QT
TRƯỜNG CĐSP NINH THUẬN
(Ban hành theo quyết định     /QĐ-      )
 
 
CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Chức năng nhiệm vụ của phòng.
Phòng HC-QT là bộ máy giúp việc cho lãnh đạo nhà trường, phòng có chức năng tham mưu cho lãnh đạo, tổng hợp tình hình các mặt công tác, xây dựng chương trình kế hoạch công tác; lập dự toán ngân sách, kế hoạch chi tiêu, cấp phát và thanh toán theo đúng thủ tục hành chính, lập sổ sách, chứng từ, báo cáo quyết toán đúng kỳ hạn quản lý kiểm soát nguồn thu, chi và các nguồn vốn khác.
Tổng hợp báo cáo thường kỳ và bất thường; quản lý các kế hoạch, các loại thống kê theo yêu cầu của nhà trường.
Tổ chức quản lý công tác Văn thư – Lưu trữ của nhà trường theo quy định của pháp luật (phát hành văn bản; quản lý văn bản đi, quản lý văn bản đến, quản lý và sử dụng con dấu, lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan).
Tổ chức và thực hiện việc in, ấn, đánh máy, bảo vệ cơ quan, tiếp khách và theo dõi đôn đốc toàn trường thực hiện đúng thời gian lao động đã quy định.
Sắp xếp, theo dõi lịch tuần, hàng tháng của nhà trường.
Xây dựng kế hoạch mua sắm, phân phối sử dụng, tu bổ, sửa chữa và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường đảm bảo tốt yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu, sinh hoạt vật chất và tinh thần của toàn trường, công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
Quản lý toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của trường, quản lý sắp xếp phòng học theo TKB và kế hoạch dạy học. Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản theo kế hoạch chung của nhà trường và chế độ quản lý tài sản của Nhà nước quy định.
Phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, công tác bảo hiểm y tế cho sinh viên, công tác bảo vệ trật tự, trị an, theo dõi tạm trú, tạm vắng, quản lý các hoạt động của HSSV ở Ký túc xá. Tổ chức công tác phòng chống cháy nổ và phòng chống lụt bão.
Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch công tác của trường.
Điều 2. Phạm vi đối tượng điều chỉnh.
Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, cách thức giải quyết công việc, quan hệ công tác, công tác quản lý.
Tất cả CBVC của phòng, các tổ chức cá nhân có liên quan công tác lưu trữ văn bản chịu sự điều chỉnh của quy chế này.
Điều 3. Nguyên tắc làm việc.
Phòng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của phòng đều phải tuân thủ quy định của pháp luật, CBVC thuộc phòng phải xử lý và giải quyết công việc trong phạm vi trách nhiệm thẩm quyền.
Mỗi việc phải có người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Nếu công việc giao cho bộ phận chức năng thì trưởng bộ phận phải chịu trách nhiệm chính về công việc đã được phân công.
Bảo đảm phát huy hết năng lực và sở trường của cán bộ công chức.
Điều 4. Nghĩa vụ và trách nhiệm của CBVC trong phòng.
Chấp hành bộ Luật Lao động, pháp lệnh CBVC, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực hiện theo nội dung đã cam kết trong cơ quan.
Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế cơ quan thực hiện đúng chức trách và công việc được giao, nghỉ phải xin phép, tác phong công tác đúng mực, hòa nhã, văn minh, lịch sự.
Đảm bảo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, với quần chúng.
Giữ gìn vệ sinh, trật tự trị an nơi làm việc và trong cơ quan. Sắp xếp tài liệu khoa học, thực hiện nghiêm chế độ bảo mật, không hút thuốc lá trong cơ quan.
Thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công tác và nơi cư trú.
Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, sử dụng hiệu quả tài sản trong cơ quan. Nếu cá nhân làm hư hỏng, mất mát phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng hiện vật, bằng tiền theo quy định pháp luật hiện hành.
Có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo quản, sử dụng tài sản, điện, nước tiết kiệm.
CBVC trong phòng hàng tháng phải tham gia tổng vệ sinh theo kế hoạch của phòng.
Điều 5. Các quy định về chế độ báo cáo, tạm ứng, thanh, quyết toán và giải quyết các đề nghị sửa chữa, mua sắm.
v Thời gian hoàn thành báo cáo, chương trình công tác:
Lịch tuần hoàn thành trong ngày thứ 5 hàng tuần.
Báo cáo tháng về công tác chuyên môn của các phòng, khoa, tổ về nộp phòng chậm nhất ngày 25 hàng tháng.
Báo cáo tháng của phòng phải hoàn thành trước họp liên tịch 02 ngày.
Báo cáo của cấp trên, phải hoàn thành đúng thời gian quy định.
Các báo cáo dự toán, báo cáo quyết toán tài chính phải hoàn thành theo thời gian quy định của Bộ Tài chính và Sở Tài chính.
v Thời gian giải quyết các đề nghị mua sắm, sửa chữa:
Các đề nghị sửa chữa nhỏ mua sắm phải tham mưu giải quyết chậm nhất sau 1 tuần tính từ ngày nhận đề nghị.
Các đề nghị sửa chữa, mua sắm lớn phải có kế hoạch ngay từ đầu năm để bộ phận Tài vụ đưa vào dự toán thu – chi và thông báo trước buổi họp Liên tịch cho mua sắm sửa chữa hay không và thời gian cụ thể (trừ những trường hợp đột xuất).
v Giải quyết việc thanh quyết toán tạm ứng:
Việc đề nghị tạm ứng, thanh toán đều phải đúng thủ tục quy đinh, gửi kế toán thẩm định trước khi trình lãnh đạo trường.
CBVC tạm ứng đi công tác, tổ chức các hoạt động phải hoàn thành thủ tục tạm ứng sau khi xong nhiệm vụ 01 tuần. Bộ phận Tài vụ có trách nhiệm thanh quyết toán hoặc thông báo gia hạn sau khi nhận giấy đề nghị thanh toán không quá 01 tháng.
Quy định về thanh, quyết toán chế độ đối với CBGV và HSSV: thanh, quyết toán mọi chế độ chính sách cho CBGV và HSSV theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và chi tiêu nội bộ của trường.
Điều 6. Quy định về sử dụng các loại máy văn phòng.
Việc đánh máy tài liệu, in sao văn bản, gửi văn bản đi phải có ý kiến của lãnh đạo phòng.
Khi sử dụng máy tính không được tự ý cài đặt bất cứ phần mềm nào khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo phòng.
Điều 7. Quy định nghỉ phép, đi công tác, học tập và các quy định khác.
CBVC của phòng khi đi công tác phải được lãnh đạo phòng phân công.
CBVC của phòng nghỉ phải có đơn xin phép và có ý kiến chấp thuận của cấp có thẩm quyền, phòng chỉ giải quyết 01 ngày, trên 01 ngày phải có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường, nghỉ phép năm theo chế độ (nghỉ trong dịp hè), trừ trường hợp đặc biệt được Ban giám hiệu cho pháp mới giải quyết nghỉ.
Trong năm học, các ngày nghỉ đột xuất sẽ trừ vào tiêu chuẩn phép năm (trừ các trường hợp đau, ốm, nằm viện, gia đình có tang gia, hiếu hỷ, con ốm mẹ nghỉ theo quy định của nhà trường và quy định hiện hành của nhà nước).
Việc đề nghị tạm ứng, sửa chữa, mua sắm, … đều phải đúng thủ tục, quy định gửi kế toán thẩm định trước khi trình lãnh đạo.
Điều 8. Quyền lợi của CBVC trong phòng.
Được đảm bảo thực hiện các quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được tạo điều kiện để nghiên cứu học tập về văn hóa, lý luận, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, … theo yêu cầu công tác.
Được tạo điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong quyền hạn, khả năng của phòng.
Được khen thưởng, nâng lương trước thời hạn và hưởng các chế độ khác theo quy định.
Theo dõi, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo phòng những vấn đề xảy ra trong lĩnh vực công tác được phân công.
CHƯƠNG II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 9. Nhiệm vụ quyền hạn của trưởng phòng và phó trưởng phòng.
Trưởng phòng chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ quy định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo nhà trường về toàn bộ kết quả công tác của phòng. Bảo đảm các mối quan hệ và quy chế làm việc của phòng với các tổ chức chính trị và các đoàn thể trong cơ quan.
Phó trưởng phòng giúp trưởng phòng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được trưởng phòng phân công, được quyền xác nhận giấy đi đường cho các cá nhân đến công tác tại cơ quan.
Điều 10. Nhiệm vụ quyền hạn của bộ phận Tài vụ.
v Công tác phối hợp, tham mưu:
Phối hợp với các phòng, khoa, tổ xây dựng kế hoạch ngân sách gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của trường, lập các dự toán chi tiết Thu – Chi ngân sách phù hợp chương trình kế hoạch đào tạo, hoạt động của toàn trường; kiểm tra, giám sát các khoản Thu – Chi, các nghĩa vụ thu nộp, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản, phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính.
Phối hợp với các phòng, khoa, tổ xây dựng các định mức thu các loại hình đào tạo ngoài sư phạm, đào tạo cấp chứng chỉ, đào tạo khác tại trường.
Phối hợp với phòng ĐT – NCKH lập kế hoạch tuyển sinh và kinh phí tuyển sinh đào tạo các hệ chính quy và không chính quy tại trường.
Tham mưu cho lãnh đạo phòng những công việc theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc tổ chức mua sắm, đầu tư, … theo quy định hiện hành; xây dựng quy định về quản lý tài sản.
Báo cáo lịch công tác tuần cho lãnh đạo phòng vào chiều thứ 5 hàng tuần.
v Công tác thanh toán:
Thanh toán, đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách cho CBVG-CNV và HSSV trong toàn trường theo quy định của điều 5 của quy chế này.
Thực hiện việc thanh toán các hoạt động dạy học đảm bảo chế độ và kịp thời.
Triển khai việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị theo đúng quy định hiện hành.
Tiền tạm ứng đi công tác, tạm ứng các hoạt động, … Bộ phận tài vụ có trách nhiệm thanh, quyết toán hoặc thông báo gia hạn sau khi nhận giấy đề nghị thanh toán không quá 01 tháng.
v Công tác quyết toán:
Tổng hợp báo cáo từng hoạt động sự nghiệp cụ thể để kịp thời có phương án thanh quyết toán đúng chế độ, đúng quy định của nhà nước.
Định kỳ công khai số liệu quyết toán hàng năm sau khi được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.
Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của bộ phận theo chức năng nhiệm vụ quy định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về kết quả công tác của bộ phận.
Ngoài nhiệm vụ công tác tài chính kế toán, bộ phận tài vụ còn tham gia các hoạt động chung do nhà trường và các đoàn thể tổ chức.
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận Văn thư:
Tiếp nhận, quản lý theo dõi quá trình giải quyết công văn, tài liệu đến, đi của các cá nhân, tổ chức trong nhà trường. Thực hiện nghiêm ngặt chế độ quản lý các công văn có ký hiệu “Mật”, “Khẩn”, không cho người không có trách nhiệm xem công văn, tài liệu.
Việc đánh máy, in ấn tài liệu phải đảm bảo đúng nội dung bản thảo, đúng số lượng, phát hành kịp thời gian, đúng ký hiệu và mẫu quy định. Thu thập, bảo quản khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ đúng theo quy định hiện hành.
Kiểm tra kỹ về thể thức, hình thức văn bản, lỗi chính tả, các số liệu có liên quan về thời gian, trước khi in ấn để phát hành văn bản, đảm bảo tính chính xác và đúng quy định của pháp luật về công tác văn thư. Nếu chưa đảm bảo thì yêu cầu phải bổ sung, chỉnh sửa cho đúng quy định.
Quản lý con dấu, đề xuất và giúp trưởng, phó phòng thực hiện và kiểm tra về nghiệp vụ hành chính, văn thư của các Phòng, Khoa, Tổ trong trường.
Điều 12. Nhiệm vụ công tác của bộ phận quản trị đời sống.
Tham mưu giúp trưởng phòng quản lý, sử dụng các loại tài sản, đúng quy định, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ kịp thời các hoạt động trong nhà trường.
Tham gia thực hiện tốt công tác lễ tân, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, Đại hội, … các đoàn khách đến công tác theo sự phân công của trưởng phòng.
Giữ gìn, bảo quản tốt tài sản trong các kho thuộc trách nhiệm phụ trách.
Lập đầy đủ sổ sách, chứng từ, xuất nhập vật tư, tài sản theo quy định.
Thường xuyên kiểm tra về tình trạng kho, tình trạng tài sản, vật tư trong kho tình hình cơ sở vật chất và báo cáo lãnh đạo phòng xử lý kịp thời.
Thực hiện nghiêm chế độ kiểm kê tài sản, vật tư…
Nhân viên bảo vệ phải tổ chức phân công trực bảo vệ cơ quan 24/24; phối hợp với công an, chính quyền địa phương tổ chức, thực hiện đúng quy định, nội quy ra vào cơ quan, quy định về quản lý khách, … và tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ an toàn cơ quan. Cụ thể:
+ Bảo vệ trực cổng phải theo dõi, ghi chép, đầy đủ tên khách ra vào cơ quan, báo cho các tổ chức, cá nhân trong cơ quan biết khách đến liên hệ công tác.
+ Bảo vệ trong phải chịu trách nhiệm tưới, chăm sóc, bảo vệ và phát triển cây cảnh trong cơ quan; theo dõi, kiểm tra, sửa chữa nhỏ hoặc đề xuất chữa kịp thời các tài sản, phương tiện ở các phòng học bị hư hỏng, đóng, mở cửa, tắt đèn, quạt phòng học, giảng đường, đóng cửa các khu học sau cuối mỗi buổi học; theo dõi, kiểm tra, ghi nhận và báo cáo cho phòng hàng ngày tình hình HSSV các lớp không thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường; tuần tra, kiểm soát, bảo vệ, giữ gìn tài sản nhà trường và khu KTX.
Nhân viên lái xe phải hòa nhã, lịch thiệp, xe phải dừng, đỗ đúng nơi quy định, bảo trì xe tốt, sạch để vận hành an toàn, mọi lúc, mọi nơi; lái xe không được uống rượu, bia trong thi hành công vụ, phục vụ kịp thời yêu cầu của nhà trường, chấp hành nghiêm túc việc điều động và sử dụng xe. Xe phải có đầy đủ hồ sơ, lý lịch xe, các giấy tờ khác theo quy định.
Điều 13. Chế độ hội họp, trực nhật.
Hàng tháng phòng họp 1 lần vào tuần cuối của tháng (ngày 25-30).
Tổ bảo vệ 1 tháng họp 1 lần để kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm và xếp loại.
Họp đột xuất khi thật sự cần thiết và có sự việc khẩn cấp.
Điều 14. Khen thưởng, kỷ luật.
Trực nhật: mở cửa đúng giờ làm việc cơ quan (sáng: 7h00 phút - 11h15 phút, chiều 13h30 – 17h15 phút); theo dõi CBNV phòng, vắng trễ, về sớm, …
Các bộ phận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng, nếu bị nhắc nhở nhiều lần, nhiệm vụ công tác bị phê bình sẽ bị cắt thi đua hoặc kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.
Điều 15. Trách nhiệm và thi hành.
Tất cả CBVC của phòng và các bộ phận liên quan trong trường chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này, nếu vi phạm tùy theo tính chất vi phạm, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.
Quy chế này đã được thông qua CBVC trong phòng, các đơn vị tổ chức có liên quan và có hiệu lực kể từ ngày ký, mọi quy định trước đây đều được bãi bỏ.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp theo quy định.
 
    TRƯỞNG PHÒNG HC-QT
 
   
              Nguyễn Văn Tâm
 
 
 
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC CÁ NHÂN, BỘ PHẬN
CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH – QUẢN TRỊ
 
I. Lãnh đạo Phòng:
1. Đ/c Nguyễn Văn Tâm – Trưởng phòng, chịu trách nhiệm chung các mặt công tác của phòng.
- Tổng hợp tình hình các mặt công tác: Xây dựng chương trình kế hoạch công tác; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức công tác phối hợp giữa các Phòng, Ban tổ chức trong nhà trường; tổ chức và tiến hành các công việc xã hội của nhà trường và địa phương.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm; phân phối sử dụng, tu sữa và bảo quản tài sản, CSVC của nhà trường.
- Xử lý công văn, giấy tờ và những công việc liên quan đến phòng và nhà trường.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác KTX.
2. Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Phó trưởng phòng, phụ trách:
- Quản lý công tác Văn thư – Lưu trữ của phòng.
- Phụ trách công tác phòng chống bão lụt.
- Theo dõi, kiểm tra việc in ấn, đánh máy, điện thoại, hiệu lệnh và theo dõi việc thực hiện đúng thời gian lao động của nhà trường.
- Tổng hợp các báo cáo thường kỳ, bất thường, quản lý các kế hoạch, các biểu mẫu thống kê theo yêu cầu của cấp trên.
- Theo dõi tổng hợp phong trào thi đua của nhà trường, làm nhiệm vụ thường trực và thư ký Hội đồng thi đua, theo dõi việc chấm công, thi đua của phòng.
- Lên lịch công tác tuần, tháng của nhà trường.
- Chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức các cuộc họp chung của nhà trường, tổ chức tiếp khách và khánh tiết.
- Phụ trách công tác lao động vệ sinh trong nhà trường.
II. Cán bộ phòng:
1. Đ/c Bùi Thị Kim Loan (Văn thư).
- Tiếp nhận, phân phối, quản lý, theo dõi việc thực hiện công văn, giấy tờ gửi đến, gửi đi nhanh chóng, kịp thời, đúng thủ tục.
- Lưu trữ các văn bản chung của nhà trường.
- Quản lý con dấu.
- Thực hiện việc đánh máy, in ấn văn bản chung của nhà trường.
- Theo dõi việc sử dụng điện thoại của phòng.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
2. Đ/c Nguyễn Vũ Tường Vy.
- Chịu trách nhiệm vệ sinh phòng họp, nhà khách; Phục vụ khách khi đến trọ ở nhà khách của trường.
- Phục vụ nước uống nơi làm việc, học tập, hội họp của CBGV-CNV và HSSV.
- Theo dõi và thực hiện đúng thời gian lao động của nhà trường quy định.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
3. Đ/c Kiều Yến Trinh (Bộ phận Y tế).
- Chăm lo sức khỏe của CBGV-CNV và HSSV.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc lao động vệ sinh, bảo vệ môi trường, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm của căn tin, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
- Phụ trách công tác vệ sinh KTX.
- Tham gia quản lý KTX.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
4. Đ/c Nguyễn Thái Bình (Điện - nước).
- Theo dõi, kiểm tra và chịu trách nhiệm trình ký và thực hiện những đề nghị sửa chữa các thiết bị điện nước, đảm bảo điện, nước cho mọi hoạt động của nhà trường.
- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra, chịu trách nhiệm và thực hiện tốt công tác PCCC.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về âm thanh, ánh sáng cho việc tập huấn, học tập, hội họp, lễ hội của nhà trường.
- Tập hợp các đề nghị về sửa chữa, mua sắm CSVC; chịu trách nhiệm trình ký và thực hiện những đề nghị mua sắm, sửa chữa cửa, bàn ghế, bảng phòng học, tủ, bàn ghế các phòng, khoa, dụng cụ PCCC và KTX, chống dột các phòng làm việc, phòng học, KTX.
- Phụ trách công tác quản lý KTX Sinh viên.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
5. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Tân.
- Chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh các khu vệ sinh công cộng.
- Báo cáo kịp thời những hư hỏng cho các bộ phận có liên quan để khắc phục, sửa chữa, tránh lãng phí.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
6. Đ/c Nguyễn Thị Bích Vân.
- Vệ sinh sân trường, cầu thang, hành lang các dãy phòng học.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh lớp học của Sinh viên.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
 
7. Đ/c Nguyễn Hữu Phước (Bộ phận tài vụ).
- Phụ trách chung bộ phận tài vụ.
- Theo dõi kinh phí xây dựng thuộc nguồn kinh phí không thường xuyên ngân sách cấp.
- Chịu trách nhiệm đối chiếu tháng, quý, năm các tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
8. Đ/c Trương Quang Thành (Bộ phận Tài vụ).
* Về kinh phí ngân sách cấp mang tính chất thường xuyên:
- Theo dõi các khoản kinh phí thuộc ngồn kinh phí thường xuyên ngân sách cấp.
- Theo dõi chi trả lương, phụ cấp cho CBGV.
- Theo dõi đối chiếu BHYT, BHXH, BHTN của CBGV.
- Theo dõi kinh phí cấp cho học sinh Raglay thuộc ngồn kinh phí không thường xuyên ngân sách cấp.
- Theo dõi chi, trả các chế độ liên quan tới HSSV.
- Chịu trách nhiệm đối chiếu tháng, quý, năm các tài khoản: Kinh phí ngân sách cấp, tài khoản tiền gửi, học phí.
* Về kinh phí ngoài ngân sách cấp:
- Theo dõi quỹ thi lại, đền bù SGK.
- Theo dõi quỹ học phí các lớp ngoài sư phạm.
- Hỗ trợ phụ trách bộ phận quản lý quỹ các lớp liên thông Đại học.
9. Đ/c Trương Thị Bích Hằng (Bộ phận Tài vụ).
² Về kinh phí ngân sách cấp mang tính chất định kỳ:
- Theo dõi kinh phí đi học thuộc nguồn kinh phí không thường xuyên ngân sách cấp.
- Theo dõi kinh phí Đảng thuộc nguồn kinh phí không thường xuyên ngân sách cấp.
- Theo dõi thanh toán các chế độ BHXH như: Thai sản, ốm đau, … (nếu có).
²Về kinh phí ngoài ngân sách cấp:
- Theo dõi quỹ KTX, tuyển sinh, căn tin, xe đạp (công đoàn trích sang).
- Hỗ trợ theo dõi tình hình nộp học phí các lớp liên thông Đại học.
- Chịu trách nhiệm đối chiếu tháng, quý, năm các tài khoản tuyển sinh.
- Lưu trữ các văn bản, chứng từ có liên quan đến tính tiền giờ dạy vượt của giáo viên.
11. Đ/c Đỗ Thị Kim Trang (Bộ phận Tài vụ).
Thủ quỹ, phụ trách các khoản thu, chi bằng tiền mặt tại đơn vị. Kết hợp với các bộ phận kế toán có liên quan tổng kết báo cáo các khoản thu, chi cho cấp lãnh đạo.
12. Đ/c Nguyễn Trọng Ta.
- Chịu trách nhiệm đưa đón Lãnh đạo, CBGV-CNV đi công tác, …theo điều động của Hiệu trưởng.
- Thực hiện các công việc khác theo điều động của lãnh đạo phòng.
- Chịu trách nhiệm trình ký và thực hiện những đề nghị mua sắm văn phòng phẩm, sửa chữa các thiết bị: máy vi tính, máy photocopy, máy in, điện thoại, máy Fax của các phòng, khoa, tổ.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
13. Tổ bảo vệ.
- Tổ chức công tác trực bảo vệ trật tự, trị an, an toàn cơ quan. Theo dõi, báo cáo việc chấp hành nội quy phòng học” của sinh viên.
- Bảo vệ, giữ gìn tài sản của nhà trường.
- Theo dõi, kiểm tra, sửa chữa nhỏ và sắp xếp gọn gàng những tài sản bị hư hỏng trong nhà trường.
- Theo dõi, kiểm tra và đề nghị sửa chữa, mua sắm bổ sung các thiết bị, dụng cụ PCCC; tham gia công tác PCCC và phòng chống bão lụt trong nhà trường.
- Chăm sóc cây xanh, quét dọn màng nhện trong từng khu học, khu làm việc định kỳ hàng tháng.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường và đoàn thể.
  
 
 

 

Thông báo - Hội họp
Lịch công tác tuần (Từ ngày 08/02/2021 đến ngày 12/02/2021)
Thông báo về việc nhập học các lớp liên thông Đại học (Liên kết với trường ĐH Đồng Tháp)
Đề án tuyển sinh hệ CĐ năm 2020 của trường CĐSP Ninh Thuận
Thông báo về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Thông báo V/v Tuyển dụng viên chức của Trường CĐSP Ninh Thuận 2019-2020
Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
Kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia
Kế Hoạch Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng CNTT căn bản
Văn bản Điều hành
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019
Thư cảm ơn kỷ niệm 40 năm
Check mail
Thống kê lượt truy cập

Số người online: 66

Bản quyền thuộc về Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận 
Địa chỉ: Thị Trấn Khánh Hải,Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận
Điện thoại: (0259) 3873417 - Fax: (0259) 3873458 - Email: latuan@cdspninhthuan.edu.vn

Thiết kế bởi NTSoft